Vợ chồng ở nhà thuê mỗi ngày tặng trăm suất cơm cho người nghèo

3 tuần trước

𝙳ù đ𝚊𝚗𝚐 ở 𝚗𝚑à 𝚝𝚑𝚞ê, 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 đô𝚒 𝚟ợ 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚟ẫ𝚗 𝚗ấ𝚞 𝚑à𝚗𝚐 𝚝𝚛ă𝚖 𝚜𝚞ấ𝚝 𝚌ơ𝚖 𝚝ừ 𝚝𝚑𝚒ệ𝚗 để 𝚙𝚑á𝚝 𝚌𝚑𝚘 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚗𝚐𝚑è𝚘. 𝚅𝚒ệ𝚌 𝚕à𝚖 𝚝𝚑𝚒ế𝚝 𝚝𝚑ự𝚌 𝚗à𝚢 𝚌ủ𝚊 𝚑ọ đượ𝚌 𝙱í 𝚝𝚑ư 𝚃ỉ𝚗𝚑 ủ𝚢 Đồ𝚗𝚐 𝚃𝚑á𝚙 𝚐ử𝚒 𝚝𝚑ư 𝚔𝚑𝚎𝚗.

𝙼ộ𝚝 𝚋𝚞ổ𝚒 𝚝𝚛ư𝚊 𝚝𝚑á𝚗𝚐 𝟻, 𝚌𝚑ú𝚗𝚐 𝚝ô𝚒 𝚐𝚑é 𝚚𝚞á𝚗 𝚌ơ𝚖 𝚝ừ 𝚝𝚑𝚒ệ𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚟ợ 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚊𝚗𝚑 𝙻â𝚖 𝚅ă𝚗 𝚂á𝚗𝚐 (𝟺𝟾 𝚝𝚞ổ𝚒) ở 𝚙𝚑ườ𝚗𝚐 𝟷, 𝚃𝙿 𝙲𝚊𝚘 𝙻ã𝚗𝚑, Đồ𝚗𝚐 𝚃𝚑á𝚙 – 𝚗ơ𝚒 𝚑ằ𝚗𝚐 𝚗𝚐à𝚢 𝚙𝚑á𝚝 𝚑à𝚗𝚐 𝚝𝚛ă𝚖 𝚜𝚞ấ𝚝 𝚌ơ𝚖 𝚖𝚒ễ𝚗 𝚙𝚑í 𝚌𝚑𝚘 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚌ó 𝚑𝚘à𝚗 𝚌ả𝚗𝚑 𝚔𝚑ó 𝚔𝚑ă𝚗. 𝚀𝚞á𝚗 𝚌ơ𝚖 𝚌ủ𝚊 𝚟ợ 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚊𝚗𝚑 𝚂á𝚗𝚐 𝚗ằ𝚖 𝚝𝚛ê𝚗 𝚚𝚞ố𝚌 𝚕ộ 𝟹𝟶, 𝚋ê𝚗 𝚌ầ𝚞 𝙺𝚒𝚗𝚑 𝙲ụ𝚝.

Hằng ngày, anh Phụng đều đến quán cơm từ thiện của vợ chồng anh Sáng - chị Thảo nhận 2 hộp cơm miễn phí.
Hằng ngày, anh Phụng đều đến quán cơm từ thiện của vợ chồng anh Sáng – chị Thảo nhận 2 hộp cơm miễn phí.

Đ𝚒 đứ𝚗𝚐 𝚔𝚑ó 𝚔𝚑ă𝚗, 𝚍𝚘 𝚋ị 𝚝𝚑𝚘á𝚒 𝚑ó𝚊 𝚔𝚑ớ𝚙 𝚑á𝚗𝚐 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚑ằ𝚗𝚐 𝚗𝚐à𝚢 𝚊𝚗𝚑 𝙽𝚐𝚞𝚢ễ𝚗 𝚅ă𝚗 𝙿𝚑ụ𝚗𝚐 (𝟺𝟹 𝚝𝚞ổ𝚒, 𝚗𝚐ụ 𝚃𝙿 𝙲𝚊𝚘 𝙻ã𝚗𝚑) 𝚟ẫ𝚗 𝚌ố 𝚐ắ𝚗𝚐 𝚋á𝚗 𝚟é 𝚜ố 𝚖ư𝚞 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚟à để 𝚍à𝚗𝚑 𝚝𝚒ề𝚗 𝚖𝚞𝚊 𝚝𝚑𝚞ố𝚌 𝚞ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ọ𝚒 𝚟ớ𝚒 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚌ơ𝚗 đ𝚊𝚞 𝚗𝚑ứ𝚌.

“𝙼ỗ𝚒 𝚗𝚐à𝚢, 𝚋á𝚗 𝚟é 𝚜ố, 𝚝ô𝚒 𝚔𝚒ế𝚖 đượ𝚌 𝚟à𝚒 𝚌𝚑ụ𝚌 𝚗𝚐𝚑ì𝚗 𝚝𝚒ề𝚗 𝚕ã𝚒. 𝙱ì𝚗𝚑 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐, 𝚝ô𝚒 ă𝚗 𝚌ơ𝚖 𝚖ấ𝚝 𝟸𝟶.𝟶𝟶𝟶 đồ𝚗𝚐/𝚋ữ𝚊. 𝚃ừ 𝚔𝚑𝚒 𝚌ó 𝚌ơ𝚖 𝚖𝚒ễ𝚗 𝚙𝚑í 𝚌ủ𝚊 𝚊𝚗𝚑 𝚂á𝚗𝚐, 𝚝ô𝚒 đỡ 𝚔𝚑ó 𝚔𝚑ă𝚗 𝚑ơ𝚗 𝚗𝚑𝚒ề𝚞. 𝙽𝚐à𝚢 𝚝ô𝚒 𝚡𝚒𝚗 𝚑𝚊𝚒 𝚙𝚑ầ𝚗. 𝙼ộ𝚝 𝚙𝚑ầ𝚗 ă𝚗 𝚋𝚞ổ𝚒 𝚝𝚛ư𝚊, 𝚙𝚑ầ𝚗 𝚌ò𝚗 𝚕ạ𝚒 để 𝚍à𝚗𝚑 𝚌𝚑𝚒ề𝚞 ă𝚗”, 𝚊𝚗𝚑 𝙿𝚑ụ𝚗𝚐 𝚗ó𝚒.

Cơm phát cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, do chính tay chị Thảo nấu.
Cơm phát cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, do chính tay chị Thảo nấu.

𝙷ơ𝚗 𝟷𝟹𝚑, 𝚑ớ𝚝 𝚑ả𝚒 đẩ𝚢 𝚡𝚎 𝚟𝚎 𝚌𝚑𝚊𝚒 𝚟à𝚘 đườ𝚗𝚐, 𝚋à 𝙽𝚐𝚞𝚢ễ𝚗 𝚃𝚑ị 𝙱é (𝟼𝟶 𝚝𝚞ổ𝚒) 𝚑ỏ𝚒 𝚟ợ 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚊𝚗𝚑 𝚂á𝚗𝚐: “𝙲ò𝚗 𝚌ơ𝚖 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌ô 𝚌𝚑ú ơ𝚒?”. 𝙽𝚐𝚑𝚎 𝚟ậ𝚢, 𝚌𝚑ị 𝙽𝚐ô 𝙽𝚐ọ𝚌 𝚃𝚑ả𝚘 (𝟺𝟹 𝚝𝚞ổ𝚒, 𝚟ợ 𝚊𝚗𝚑 𝚂á𝚗𝚐) 𝚗ó𝚒: “𝙲ơ𝚖 𝚌ò𝚗 𝚗𝚑𝚒ề𝚞, 𝚕ấ𝚢 𝚖ấ𝚢 𝚑ộ𝚙 𝚌ô ơ𝚒”. 𝙽ó𝚒 𝚡𝚘𝚗𝚐, 𝚌𝚑ị 𝚕𝚒ề𝚗 𝚋ớ𝚒 𝚑ộ𝚙 𝚌ơ𝚖 𝚟à 𝚝𝚑ứ𝚌 ă𝚗 𝚛ồ𝚒 đ𝚒 𝚛𝚊 đư𝚊 𝚌𝚑𝚘 𝚋à 𝙱é. “𝙲ơ𝚖 𝚌ủ𝚊 𝚌ô 𝚌𝚑ú ở đâ𝚢 𝚗𝚐𝚘𝚗 𝚕ắ𝚖. 𝙽𝚐à𝚢 𝚗à𝚘 𝚝ô𝚒 𝚌ũ𝚗𝚐 đế𝚗 𝚗𝚑ậ𝚗. 𝙳𝚘 𝚝ô𝚒 đ𝚒 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚗ơ𝚒 để 𝚗𝚑ặ𝚝 𝚟𝚎 𝚌𝚑𝚊𝚒 𝚗ê𝚗 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 𝚝ớ𝚒 𝚚𝚞á𝚗 𝚖𝚞ộ𝚗. 𝙲ó 𝚑ô𝚖 𝚑ế𝚝 𝚌ơ𝚖, đượ𝚌 𝚌ô 𝚌𝚑ú 𝚗ấ𝚞 𝚖ì 𝚌𝚑𝚘 ă𝚗 𝚖𝚒ễ𝚗 𝚙𝚑í”, 𝚋à 𝙱é 𝚗ó𝚒.

𝙱à 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚒ế𝚝, 𝚍𝚘 𝚔𝚒𝚗𝚑 𝚝ế 𝚎𝚘 𝚑ẹ𝚙, 𝚗ê𝚗 𝚑ằ𝚗𝚐 𝚗𝚐à𝚢 𝚋à 𝚌𝚑ỉ 𝚗ấ𝚞 𝚌ơ𝚖 𝚝ố𝚒, 𝚋ữ𝚊 𝚝𝚛ư𝚊 𝚐𝚑é 𝚚𝚞á𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚊𝚗𝚑 𝚂á𝚗𝚐 ă𝚗 𝚖𝚒ễ𝚗 𝚙𝚑í. “𝙽𝚑ờ 𝚟ậ𝚢, 𝚖ỗ𝚒 𝚝𝚑á𝚗𝚐 𝚝ô𝚒 𝚝𝚒ế𝚝 𝚔𝚒ệ𝚖 𝚝𝚑ê𝚖 đượ𝚌 í𝚝 𝚝𝚒ề𝚗, 𝚍à𝚗𝚑 𝚍ụ𝚖 𝚕𝚘 𝚌𝚑𝚘 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑”, 𝚋à 𝚌ườ𝚒 𝚗ó𝚒.

Do tình hình dịch bệnh nên vợ chồng anh Sáng ngừng nhận khách đến ăn cơm tại quán...
Do tình hình dịch bệnh nên vợ chồng anh Sáng ngừng nhận khách đến ăn cơm tại quán…
...thay vào đó anh chị vào hộp để phát cho mọi người.
…thay vào đó anh chị vào hộp để phát cho mọi người.

𝚀𝚞á𝚗 𝚌ơ𝚖 𝚌ủ𝚊 𝚊𝚗𝚑 𝚂á𝚗𝚐 đượ𝚌 𝚋à𝚢 𝚝𝚛í đơ𝚗 𝚐𝚒ả𝚗, 𝚌𝚑ỉ 𝚕à 𝚌ă𝚗 𝚗𝚑à 𝚋ằ𝚗𝚐 𝚝ô𝚗 𝚟à 𝚋ộ 𝚋à𝚗 𝚍à𝚒. 𝙿𝚑í𝚊 𝚝𝚛ướ𝚌 𝚌ử𝚊 𝚌ó 𝚋𝚒ể𝚗 𝚑𝚒ệ𝚞 “𝙲ơ𝚖 𝚝ừ 𝚝𝚑𝚒ệ𝚗, 𝚚𝚞ầ𝚗 á𝚘 𝚝ừ 𝚝𝚑𝚒ệ𝚗”. 𝙼ỗ𝚒 𝚗𝚐à𝚢, 𝚚𝚞á𝚗 𝚙𝚑ụ𝚌 𝚟ụ 𝚔𝚑𝚘ả𝚗𝚐 𝟸𝟶𝟶 𝚜𝚞ấ𝚝 ă𝚗 𝚖𝚒ễ𝚗 𝚙𝚑í. Để 𝚌ó 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚋ữ𝚊 𝚌ơ𝚖 𝚗𝚐𝚘𝚗, 𝚜ạ𝚌𝚑 𝚜ẽ 𝚙𝚑ụ𝚌 𝚟ụ 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚌ó 𝚑𝚘à𝚗 𝚌ả𝚗𝚑 𝚔𝚑ó 𝚔𝚑ă𝚗, 𝚖ỗ𝚒 𝚋𝚞ổ𝚒 𝚌𝚑𝚒ề𝚞 𝚊𝚗𝚑 𝚂á𝚗𝚐 𝚌𝚑ạ𝚢 𝚡𝚎 𝚛𝚊 𝚌á𝚌 𝚌𝚑ợ ở 𝙲𝚊𝚘 𝙻ã𝚗𝚑 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚛𝚊𝚞 𝚌ủ 𝚚𝚞ả, 𝚗𝚑𝚞 𝚢ế𝚞 𝚙𝚑ẩ𝚖 𝚖à 𝚌á𝚌 𝚝𝚒ể𝚞 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 ủ𝚗𝚐 𝚑ộ.

𝙷ô𝚖 𝚗à𝚘, 𝚌á𝚌 𝚝𝚒ể𝚞 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘 𝚗𝚑𝚒ề𝚞, 𝚊𝚗𝚑 𝚖𝚊𝚗𝚐 𝚝ặ𝚗𝚐 𝚕ạ𝚒 𝚌𝚑𝚘 𝚌á𝚌 𝚋ế𝚙 ă𝚗 𝚝ừ 𝚝𝚑𝚒ệ𝚗 ở 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗, 𝚌𝚑ù𝚊… 𝚃ừ 𝚜á𝚗𝚐 𝚜ớ𝚖, 𝚌𝚑ị 𝚃𝚑ả𝚘 đã 𝚝𝚑ứ𝚌 𝚍ậ𝚢 𝚗ấ𝚞 𝚑𝚊𝚒 𝚗ồ𝚒 𝚌ơ𝚖 𝚟ớ𝚒 𝟸𝟶𝚔𝚐 𝚐ạ𝚘, 𝚛ồ𝚒 𝚌𝚑ế 𝚋𝚒ế𝚗 𝚝𝚑ự𝚌 𝚙𝚑ẩ𝚖. Đế𝚗 𝚔𝚑𝚘ả𝚗𝚐 𝟷𝟶𝚑, 𝚌ơ𝚖, 𝚝𝚑ứ𝚌 ă𝚗 𝚌𝚑í𝚗, 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚕𝚊𝚘 độ𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚑è𝚘 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚋ắ𝚝 đầ𝚞 đế𝚗 𝚚𝚞á𝚗 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚋ữ𝚊 ă𝚗 𝚝𝚛ư𝚊. 𝙻ú𝚌 𝚌𝚑ư𝚊 𝚌ó 𝚍ị𝚌𝚑, 𝚖ọ𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚝ậ𝚙 𝚝𝚛𝚞𝚗𝚐 ă𝚗 ở 𝚚𝚞á𝚗 𝚛ồ𝚒 𝚜𝚊𝚗𝚐 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚒ế𝚌 𝚟õ𝚗𝚐 𝚍𝚘 𝚊𝚗𝚑 𝚂á𝚗𝚐 𝚖ắ𝚌 để 𝚗ằ𝚖 𝚗𝚐𝚑ỉ.

Anh Sáng - người phát cơm miễn phí cho người nghèo.
Anh Sáng – người phát cơm miễn phí cho người nghèo.

“𝙷ồ𝚒 đó, 𝚝ụ𝚒 𝚝ô𝚒 ă𝚗 ở 𝚚𝚞á𝚗 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 𝚍ặ𝚗 𝚗𝚑𝚊𝚞 ă𝚗 𝚗𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚗𝚑𝚊𝚗𝚑 để 𝚗𝚑ườ𝚗𝚐 𝚌𝚑ỗ 𝚌𝚑𝚘 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚔𝚑á𝚌. 𝚃ừ 𝚔𝚑𝚒 𝚍ị𝚌𝚑 𝚋ệ𝚗𝚑, 𝚌ô 𝚌𝚑ú 𝚙𝚑á𝚝 𝚌ơ𝚖 𝚖𝚊𝚗𝚐 𝚟ề 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚊𝚒 𝚐𝚒à 𝚢ế𝚞 𝚟ẫ𝚗 đượ𝚌 𝚗𝚐ồ𝚒 𝚝ạ𝚒 𝚚𝚞á𝚗 ă𝚗”, 𝚋à 𝙱é 𝚗ó𝚒.

Ở 𝚗𝚑à 𝚝𝚑𝚞ê 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚖ê 𝚕à𝚖 𝚝ừ 𝚝𝚑𝚒ệ𝚗

𝙰𝚗𝚑 𝚂á𝚗𝚐 𝚚𝚞ê ở 𝚚𝚞ậ𝚗 𝙽𝚒𝚗𝚑 𝙺𝚒ề𝚞, 𝚃𝙿 𝙲ầ𝚗 𝚃𝚑ơ. 𝙷ơ𝚗 𝟷𝟶 𝚗ă𝚖 𝚝𝚛ướ𝚌, 𝚟ợ 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚊𝚗𝚑 𝚍ắ𝚝 𝚋𝚊 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚌𝚘𝚗 𝚐á𝚒 𝚜𝚊𝚗𝚐 Đồ𝚗𝚐 𝚃𝚑á𝚙 ở 𝚝𝚛ọ, 𝚕à𝚖 𝚝𝚑𝚞ê.

Nơi anh Sáng thuê để phát cơm, nước, quần áo cho người nghèo.
Nơi anh Sáng thuê để phát cơm, nước, quần áo cho người nghèo.

𝙽𝚑ữ𝚗𝚐 𝚕ú𝚌 𝚚𝚞á 𝚔𝚑ó 𝚔𝚑ă𝚗, 𝚟ợ 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚊𝚗𝚑 𝚗𝚑ậ𝚗 đượ𝚌 𝚐ạ𝚘 𝚌ủ𝚊 𝚌á𝚌 𝚖ạ𝚗𝚑 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 𝚚𝚞â𝚗. 𝙲ũ𝚗𝚐 𝚝ừ đó, 𝚊𝚗𝚑 ấ𝚙 ủ ý đị𝚗𝚑 𝚕à𝚖 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚝𝚑𝚒ệ𝚗 𝚔𝚑𝚒 𝚌ó đ𝚒ề𝚞 𝚔𝚒ệ𝚗. 𝙲á𝚌𝚑 đâ𝚢 𝟻 𝚗ă𝚖, 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚔𝚒𝚗𝚑 𝚍𝚘𝚊𝚗𝚑 𝚜â𝚗 𝚋ó𝚗𝚐 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚍ầ𝚗 ổ𝚗 đị𝚗𝚑, 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚌ả 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑 𝚊𝚗𝚑 𝚟ẫ𝚗 ở 𝚝𝚑𝚞ê. 𝙰𝚗𝚑 𝚂á𝚗𝚐 𝚋à𝚗 𝚟ớ𝚒 𝚟ợ 𝚗ấ𝚞 𝚌ơ𝚖, 𝚕à𝚖 𝚖ó𝚗 𝚌𝚑𝚊𝚢 đ𝚎𝚖 đế𝚗 𝚌𝚑ợ, 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚌𝚞𝚗𝚐 đườ𝚗𝚐 𝚝ậ𝚙 𝚝𝚛𝚞𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚋á𝚗 𝚟é 𝚜ố, 𝚔𝚑ó 𝚔𝚑ă𝚗 để 𝚙𝚑á𝚝 𝚖𝚒ễ𝚗 𝚙𝚑í.

“𝙼ì𝚗𝚑 đã 𝚝ừ𝚗𝚐 𝚝𝚛ả𝚒 𝚚𝚞𝚊 𝚔𝚑ổ 𝚜ở, 𝚔𝚑ó 𝚔𝚑ă𝚗 𝚗ê𝚗 𝚛ấ𝚝 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚋à 𝚌𝚘𝚗 𝚌ó 𝚑𝚘à𝚗 𝚌ả𝚗𝚑 𝚔𝚑ố𝚗 𝚔𝚑ó. 𝚃ừ đó, 𝚝ô𝚒 𝚌ù𝚗𝚐 𝚟ợ 𝚗ấ𝚞 𝚌ơ𝚖 𝚙𝚑á𝚝 𝚖𝚒ễ𝚗 𝚙𝚑í 𝚟ớ𝚒 𝚖𝚘𝚗𝚐 𝚖𝚞ố𝚗 𝚐ó𝚙 𝚙𝚑ầ𝚗 𝚗𝚑ỏ 𝚟ơ𝚒 𝚋ớ𝚝 𝚐á𝚗𝚑 𝚗ặ𝚗𝚐 𝚕𝚘 𝚝𝚘𝚊𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚑ọ. 𝚃ô𝚒 𝚕à𝚖 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚗à𝚢 𝚟ì 𝚌á𝚒 𝚝â𝚖 𝚝𝚑𝚒ệ𝚗 𝚗𝚐𝚞𝚢ệ𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚖ì𝚗𝚑”, 𝚊𝚗𝚑 𝚂á𝚗𝚐 𝚗ó𝚒.

Hằng ngày, có nhiều người mang quần áo đến nhờ anh Sáng phát cho người có hoàn cảnh khó khăn.
Hằng ngày, có nhiều người mang quần áo đến nhờ anh Sáng phát cho người có hoàn cảnh khó khăn.

𝙽𝚐à𝚢 đầ𝚞 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚕à𝚖 𝚝𝚑𝚒ệ𝚗 𝚗𝚐𝚞𝚢ệ𝚗, 𝚑ọ 𝚐ặ𝚙 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 í𝚝 𝚔𝚑ó 𝚔𝚑ă𝚗, đặ𝚌 𝚋𝚒ệ𝚝 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 á𝚗𝚑 𝚖ắ𝚝 𝚗𝚐𝚑𝚒 𝚗𝚐ờ, 𝚝𝚑ậ𝚖 𝚌𝚑í 𝚌ó 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚗ó𝚒 𝚟ợ 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚊𝚗𝚑 𝚕à𝚖 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚋𝚊𝚘 đồ𝚗𝚐. “𝚅ớ𝚒 𝚚𝚞𝚢ế𝚝 𝚝â𝚖 𝚟à 𝚗𝚑ậ𝚗 đượ𝚌 𝚜ự độ𝚗𝚐 𝚟𝚒ê𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚝𝚑â𝚗, 𝚝ô𝚒 đã 𝚟ượ𝚝 𝚚𝚞𝚊 đượ𝚌 𝚟à đế𝚗 𝚗𝚊𝚢 𝚟ẫ𝚗 𝚌ò𝚗 𝚐𝚒ú𝚙 đỡ 𝚋à 𝚌𝚘𝚗”, 𝚊𝚗𝚑 𝚂á𝚗𝚐 𝚗ó𝚒. 𝙰𝚗𝚑 𝚔ể 𝚝𝚑ê𝚖: “𝙺𝚑𝚒 đó, 𝚌ó 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚑ỏ𝚒 𝚝ô𝚒 𝚕ấ𝚢 𝚝𝚒ề𝚗 ở đâ𝚞 𝚛𝚊 𝚖à 𝚕à𝚖 𝚝ừ 𝚝𝚑𝚒ệ𝚗. 𝙲ó 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚌𝚑ử𝚒 𝚝ô𝚒: “𝚅ợ 𝚌𝚘𝚗 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚕𝚘, đ𝚒 𝚕à𝚖 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚋𝚊𝚘 đồ𝚗𝚐”.

𝚃ô𝚒 𝚕à𝚖 𝚋ằ𝚗𝚐 𝚌á𝚒 𝚝â𝚖 𝚗ê𝚗 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 đó 𝚋ỏ 𝚗𝚐𝚘à𝚒 𝚝𝚊𝚒”. 𝙺𝚑𝚒 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚝𝚑𝚒ệ𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚊𝚗𝚑 𝚂á𝚗𝚐 𝚍𝚞𝚢 𝚝𝚛ì 𝚝ừ 𝚗ă𝚖 𝚗à𝚢 𝚜𝚊𝚗𝚐 𝚗ă𝚖 𝚔𝚑á𝚌 𝚖à 𝚌𝚑ẳ𝚗𝚐 𝚟ụ 𝚕ợ𝚒 𝚐ì 𝚌𝚑𝚘 𝚋ả𝚗 𝚝𝚑â𝚗, 𝚖ọ𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚔𝚑â𝚖 𝚙𝚑ụ𝚌 𝚛ồ𝚒 𝚌𝚑𝚞𝚗𝚐 𝚝𝚊𝚢 𝚌ù𝚗𝚐 𝚊𝚗𝚑.

Để 𝚋à 𝚌𝚘𝚗 𝚌ó 𝚌𝚑ỗ 𝚗𝚐ồ𝚒 ă𝚗 đà𝚗𝚐 𝚑𝚘à𝚗𝚐, 𝚊𝚗𝚑 𝚚𝚞𝚢ế𝚝 đị𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚞ê 𝚖ặ𝚝 𝚋ằ𝚗𝚐 𝚖ở 𝚚𝚞á𝚗 𝚌ơ𝚖 𝚝ừ 𝚝𝚑𝚒ệ𝚗 𝚟à 𝚍à𝚗𝚑 𝚖ộ𝚝 𝚔𝚑𝚘ả𝚗𝚑 𝚗𝚑ỏ 𝚕à𝚖 𝚗ơ𝚒 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚑𝚘ạ𝚝 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑. 𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 đó, 𝚝𝚒ề𝚗 𝚝𝚑𝚞ê 𝚗𝚑à 𝚖ỗ𝚒 𝚝𝚑á𝚗𝚐 𝟹,𝟻 𝚝𝚛𝚒ệ𝚞 đồ𝚗𝚐, 𝚌𝚑ư𝚊 𝚔ể 𝚝𝚒ề𝚗 đ𝚒ệ𝚗, 𝚗ướ𝚌.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan (nay là Bộ trưởng NN&PTNT) gửi thư khen việc làm của anh Sáng.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan (nay là Bộ trưởng NN&PTNT) gửi thư khen việc làm của anh Sáng.

“𝚅ợ 𝚋á𝚗 𝚗ướ𝚌 𝚐𝚒ả𝚒 𝚔𝚑á𝚝, 𝚝ô𝚒 𝚛ử𝚊 𝚡𝚎 𝚖á𝚢, 𝚗𝚐à𝚢 𝚗à𝚘 đắ𝚝 𝚔𝚑á𝚌𝚑 𝚌ũ𝚗𝚐 đượ𝚌 𝚟à𝚒 𝚝𝚛ă𝚖 𝚗𝚐𝚑ì𝚗. 𝚃ô𝚒 𝚝ằ𝚗 𝚝𝚒ệ𝚗 để 𝚝𝚛ả 𝚝𝚒ề𝚗 𝚝𝚑𝚞ê 𝚗𝚑à, đ𝚒ệ𝚗, 𝚗ướ𝚌 𝚟à 𝚝𝚛í𝚌𝚑 𝚛𝚊 𝚖ộ𝚝 𝚙𝚑ầ𝚗 để 𝚍𝚞𝚢 𝚝𝚛ì 𝚗ấ𝚞 𝚌ơ𝚖 𝚝ừ 𝚝𝚑𝚒ệ𝚗. 𝙱𝚊 đứ𝚊 𝚌𝚘𝚗, đứ𝚊 𝚕ớ𝚗 đã 𝚌ó 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐, 𝚑𝚊𝚒 đứ𝚊 𝚗𝚑ỏ 𝚟ẫ𝚗 𝚌ò𝚗 đ𝚒 𝚑ọ𝚌 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 đượ𝚌 𝚌á𝚌 𝚍ì 𝚕𝚘 𝚌𝚑𝚒 𝚙𝚑í ă𝚗 𝚑ọ𝚌”, 𝚊𝚗𝚑 𝚗ó𝚒. Đ𝚒ề𝚞 đặ𝚌 𝚋𝚒ệ𝚝 ở 𝚚𝚞á𝚗 𝚌ơ𝚖 𝚝ừ 𝚝𝚑𝚒ệ𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚊𝚗𝚑 𝚂á𝚗𝚐 𝚕à 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌ó 𝚝𝚑ù𝚗𝚐 𝚝𝚒ề𝚗 𝚚𝚞𝚢ê𝚗 𝚐ó𝚙.

𝙰𝚗𝚑 𝚗ó𝚒: “𝙼ì𝚗𝚑 đã 𝚌ó 𝚝â𝚖 𝚕à𝚖 𝚝𝚑𝚒ệ𝚗 𝚗𝚐𝚞𝚢ệ𝚗, 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑ể để 𝚝𝚑ù𝚗𝚐 𝚝𝚒ề𝚗 𝚚𝚞𝚢ê𝚗 𝚐ó𝚙. 𝙽𝚐ườ𝚒 𝚌ó 𝚑𝚘à𝚗 𝚌ả𝚗𝚑 𝚔𝚑ó 𝚔𝚑ă𝚗 đế𝚗 ă𝚗 𝚌ơ𝚖 𝚝ừ 𝚝𝚑𝚒ệ𝚗 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚖ì𝚗𝚑 để 𝚝𝚑ù𝚗𝚐 𝚝𝚒ề𝚗 𝚚𝚞𝚢ê𝚗 𝚐ó𝚙 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚔𝚑á𝚌 𝚐ì 𝚑ọ đế𝚗 𝚖𝚞𝚊 𝚌ơ𝚖 ă𝚗. Đó 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚔𝚑á𝚌 𝚗à𝚘 𝚕à 𝚑ì𝚗𝚑 𝚝𝚑ứ𝚌 𝚔𝚒𝚗𝚑 𝚍𝚘𝚊𝚗𝚑”.

𝙰𝚗𝚑 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚒ế𝚝, 𝚗ế𝚞 𝚖ạ𝚗𝚑 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 𝚚𝚞â𝚗 𝚗à𝚘 “𝚍ư 𝚌ủ𝚊 ă𝚗, 𝚌ủ𝚊 để” đế𝚗 ủ𝚗𝚐 𝚑ộ 𝚌ù𝚗𝚐 𝚐𝚒ú𝚙 đỡ 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚗𝚐𝚑è𝚘, 𝚊𝚗𝚑 𝚜ẽ 𝚗𝚑ậ𝚗. 𝙽𝚐𝚘à𝚒 𝚛𝚊, 𝚊𝚗𝚑 𝚂á𝚗𝚐 𝚌ò𝚗 𝚋ố 𝚝𝚛í 𝚌𝚑ỗ để 𝚚𝚞ầ𝚗, á𝚘 đã 𝚚𝚞𝚊 𝚜ử 𝚍ụ𝚗𝚐 để 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚔𝚑ó 𝚔𝚑ă𝚗 đế𝚗 𝚕ự𝚊, 𝚖𝚊𝚗𝚐 𝚟ề 𝚖ặ𝚌. 𝙺𝚑𝚒 𝚝𝚑ấ𝚢 ở đâ𝚞 𝚌ó 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚗𝚐𝚑è𝚘, 𝚐ặ𝚙 𝚔𝚑ó 𝚔𝚑ă𝚗 𝚟ề 𝚗𝚑à ở, 𝚊𝚗𝚑 đ𝚒 𝚟ậ𝚗 độ𝚗𝚐 𝚌ấ𝚝 𝚗𝚑à 𝚝ì𝚗𝚑 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐.

Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh cũng tặng giấy khen cho anh Sáng
Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh cũng tặng giấy khen cho anh Sáng

𝙽𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐à𝚢 𝚛ằ𝚖 𝚕ớ𝚗, 𝚌á𝚌 𝚖ạ𝚗𝚑 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 𝚚𝚞â𝚗 ủ𝚗𝚐 𝚑ộ 𝚐ạ𝚘, 𝚗𝚑𝚞 𝚢ế𝚞 𝚙𝚑ẩ𝚖, 𝚊𝚗𝚑 𝚂á𝚗𝚐 𝚕𝚒ê𝚗 𝚑ệ 𝚟ớ𝚒 𝚌𝚑í𝚗𝚑 𝚚𝚞𝚢ề𝚗 𝚡𝚒𝚗 đị𝚊 𝚌𝚑ỉ 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚗𝚐𝚑è𝚘 để 𝚝ặ𝚗𝚐 𝚚𝚞à. “𝚃ô𝚒 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚞ố𝚗𝚐 𝚌à 𝚙𝚑ê, 𝚛ượ𝚞 𝚋𝚒𝚊 𝚑𝚊𝚢 𝚝𝚑𝚞ố𝚌 𝚕á 𝚗ê𝚗 𝚌𝚞ộ𝚌 𝚜ố𝚗𝚐 𝚔𝚑á đơ𝚗 𝚐𝚒ả𝚗. 𝙷ằ𝚗𝚐 𝚗𝚐à𝚢, 𝚡𝚘𝚗𝚐 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑, 𝚝ô𝚒 đó𝚗𝚐 𝚌ử𝚊 𝚜ớ𝚖 để 𝚗𝚐𝚑ỉ 𝚗𝚐ơ𝚒. 𝚅ợ 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚝ô𝚒 𝚝â𝚖 𝚗𝚒ệ𝚖 𝚌𝚑ỉ 𝚌ầ𝚗 𝚌𝚞ộ𝚌 𝚜ố𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚖𝚞ộ𝚗 𝚙𝚑𝚒ề𝚗, 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚘𝚊𝚗 𝚝í𝚗𝚑, 𝚐𝚒ú𝚙 í𝚌𝚑 đượ𝚌 𝚌𝚑𝚘 đờ𝚒 𝚕à 𝚑ạ𝚗𝚑 𝚙𝚑ú𝚌 𝚛ồ𝚒”, 𝚊𝚗𝚑 𝚝â𝚖 𝚜ự.

𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚑ư, ô𝚗𝚐 𝙻ê 𝙼𝚒𝚗𝚑 𝙷𝚘𝚊𝚗 𝚟𝚒ế𝚝: “”𝚃ô𝚒 𝚟𝚞𝚒 𝚖ừ𝚗𝚐 đượ𝚌 𝚋𝚒ế𝚝 ô𝚗𝚐 𝙻â𝚖 𝚅ă𝚗 𝚂á𝚗𝚐 𝚕à 𝚝ấ𝚖 𝚐ươ𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚑𝚘ạ𝚝 độ𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚒ệ𝚗 𝚗𝚐𝚞𝚢ệ𝚗, đó𝚗𝚐 𝚐ó𝚙, 𝚑ỗ 𝚝𝚛ợ 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚑𝚘à𝚗 𝚌ả𝚗𝚑 𝚔𝚑ó 𝚔𝚑ă𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚌𝚞ộ𝚌 𝚜ố𝚗𝚐. 𝙱ằ𝚗𝚐 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚕à𝚖 𝚝𝚑𝚒ế𝚝 𝚝𝚑ự𝚌, ô𝚗𝚐 𝚂á𝚗𝚐 𝚡ứ𝚗𝚐 đá𝚗𝚐 𝚕à 𝚌á 𝚗𝚑â𝚗 𝚝𝚒ê𝚞 𝚋𝚒ể𝚞 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚑ọ𝚌 𝚝ậ𝚙 𝚟à 𝚕à𝚖 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚝ư 𝚝ưở𝚗𝚐, đạ𝚘 đứ𝚌, 𝚙𝚑𝚘𝚗𝚐 𝚌á𝚌𝚑 𝙷ồ 𝙲𝚑í 𝙼𝚒𝚗𝚑.

𝚃𝚑𝚊𝚢 𝚖ặ𝚝 𝙱𝚊𝚗 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 𝚟ụ 𝚃ỉ𝚗𝚑 ủ𝚢 𝚟à 𝚝ì𝚗𝚑 𝚌ả𝚖 𝚌á 𝚗𝚑â𝚗 𝚝ô𝚒 𝚋𝚒ể𝚞 𝚍ươ𝚗𝚐 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚕à𝚖 ý 𝚗𝚐𝚑ĩ𝚊 𝚌ủ𝚊 ô𝚗𝚐 đố𝚒 𝚟ớ𝚒 𝚌ô𝚗𝚐 𝚝á𝚌 𝚊𝚗 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚡ã 𝚑ộ𝚒 đị𝚊 𝚙𝚑ươ𝚗𝚐”. 𝙽𝚐𝚘à𝚒 𝚛𝚊, 𝚊𝚗𝚑 𝚂á𝚗𝚐 𝚌ò𝚗 đượ𝚌 𝙲𝚑ủ 𝚝ị𝚌𝚑 𝚄𝙱𝙽𝙳 𝚃𝙿 𝙲𝚊𝚘 𝙻ã𝚗𝚑 𝚝ặ𝚗𝚐 𝚐𝚒ấ𝚢 𝚔𝚑𝚎𝚗.

𝙽𝚐𝚞ồ𝚗: 𝚑𝚝𝚝𝚙𝚜://𝚟𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖𝚗𝚎𝚝.𝚟𝚗/𝚟𝚗/𝚍𝚘𝚒-𝚜𝚘𝚗𝚐/𝚐𝚒𝚊-𝚍𝚒𝚗𝚑/𝚟𝚘-𝚌𝚑𝚘𝚗𝚐-𝚘-𝚗𝚑𝚊-𝚝𝚑𝚞𝚎-𝚖𝚘𝚒-𝚗𝚐𝚊𝚢-𝚝𝚊𝚗𝚐-𝚝𝚛𝚊𝚖-𝚜𝚞𝚊𝚝-𝚌𝚘𝚖-𝚌𝚑𝚘-𝚗𝚐𝚞𝚘𝚒-𝚗𝚐𝚑𝚎𝚘-𝟽𝟹𝟾𝟽𝟽𝟺.𝚑𝚝𝚖𝚕?

Từ khóa:

Cùng chuyên mục