Vay ngân hàng 300 triệu mua xe cứu thương chở người nghèo miễn phí

3 tuần trước

𝙱ị 𝚌ắ𝚝 𝚕ươ𝚗𝚐, 𝚙𝚑ả𝚒 𝚋á𝚗 𝚑à𝚗𝚐 𝚘𝚗𝚕𝚒𝚗𝚎 𝚔𝚒ế𝚖 𝚜ố𝚗𝚐, 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚊𝚗𝚑 𝚃𝚑ắ𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚖ấ𝚢 𝚋ă𝚗 𝚔𝚑𝚘ă𝚗, 𝚌𝚊𝚗 đả𝚖 đứ𝚗𝚐 𝚛𝚊 𝚟𝚊𝚢 𝚗𝚐â𝚗 𝚑à𝚗𝚐 để 𝚖𝚞𝚊 𝚡𝚎 𝚌ứ𝚞 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚐𝚒ú𝚙 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚗𝚐𝚑è𝚘, 𝚝ă𝚗𝚐 ‘𝚕ươ𝚗𝚐’ 𝚌𝚑𝚘 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚐𝚒à 𝚋á𝚗 𝚟é 𝚜ố 𝚐𝚒ữ𝚊 𝚋ộ𝚗 𝚋ề 𝚔𝚑ó 𝚔𝚑ă𝚗 𝚖ù𝚊 𝚍ị𝚌𝚑 𝚋ệ𝚗𝚑.

Đó 𝚕à 𝚊𝚗𝚑 𝙽𝚐ô𝚗 Đứ𝚌 𝚃𝚑ắ𝚗𝚐 (𝟹𝟹 𝚝𝚞ổ𝚒, 𝚗𝚐ụ 𝚃𝙿 𝙲ầ𝚗 𝚃𝚑ơ) – 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚌ó 𝚑à𝚗𝚐 𝚌𝚑ụ𝚌 𝚗ă𝚖 𝚕𝚞ô𝚗 𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚛𝚞ổ𝚒 𝚖𝚊𝚗𝚐 𝚗𝚒ề𝚖 𝚟𝚞𝚒 đế𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚑𝚘à𝚗 𝚌ả𝚗𝚑 𝚔𝚑ó 𝚔𝚑ă𝚗. 𝙶ặ𝚙 𝚃𝚑ắ𝚗𝚐 𝚗𝚐ồ𝚒 ở 𝚖ộ𝚝 𝚐ó𝚌 𝚗𝚑ỏ 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 𝚗𝚐à𝚢, 𝚋ê𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚚𝚞á𝚗 𝚌à 𝚙𝚑ê 𝚝𝚛ê𝚗 đạ𝚒 𝚕ộ 𝙷ò𝚊 𝙱ì𝚗𝚑, 𝚚𝚞ậ𝚗 𝙽𝚒𝚗𝚑 𝙺𝚒ề𝚞, 𝚃𝙿 𝙲ầ𝚗 𝚃𝚑ơ, đá𝚖 𝚋ạ𝚗 𝚊𝚒 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚝𝚑ả𝚗𝚐 𝚝𝚑ố𝚝: “𝙼à𝚢 𝚕ạ𝚒 ô𝚖 𝚗ữ𝚊 𝚑ả, 𝚌ó ô𝚖 𝚗ổ𝚒 𝚔𝚑ô𝚗𝚐…?”. 𝚁ồ𝚒 𝚝ấ𝚝 𝚌ả 𝚊𝚒 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚌𝚑ỉ 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚕ạ𝚒 𝚖ộ𝚝 𝚌â𝚞 𝚝𝚛ả 𝚕ờ𝚒 𝚗𝚐ắ𝚗 𝚐ọ𝚗: “𝙻à𝚖 𝚐ì 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚍á𝚖 ô𝚖”.

Cuốc xe chở bệnh nhân nghèo đầu tiên của anh Ngôn Đức Thắng.
Cuốc xe chở bệnh nhân nghèo đầu tiên của anh Ngôn Đức Thắng.

Đá𝚖 𝚋ạ𝚗 𝚝𝚑ố𝚝 𝚕ê𝚗 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚌ó 𝚕ý 𝚍𝚘, 𝚋ở𝚒 𝚖ấ𝚢 𝚗𝚐à𝚢 𝚚𝚞𝚊 𝚃𝚑ắ𝚗𝚐 𝚋ấ𝚝 𝚗𝚐ờ 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚋á𝚘 𝚟ừ𝚊 𝚌𝚑𝚘 𝚟ậ𝚗 𝚑à𝚗𝚑 𝚖ộ𝚝 𝚌𝚑𝚒ế𝚌 𝚡𝚎 𝚌ứ𝚞 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐, 𝚖à 𝚝𝚛ê𝚗 𝚌𝚑𝚒ế𝚌 𝚡𝚎 ấ𝚢 𝚐𝚑𝚒 𝚍ò𝚗𝚐 𝚌𝚑ữ 𝚛ấ𝚝 𝚝𝚘: “𝚇𝚎 𝚌𝚑𝚞𝚢ể𝚗 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚖𝚒ễ𝚗 𝚙𝚑í, 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚝𝚒ề𝚗 𝚟ớ𝚒 𝚖ọ𝚒 𝚑ì𝚗𝚑 𝚝𝚑ứ𝚌”. 𝙺è𝚖 𝚝𝚑𝚎𝚘 đó 𝚕à 𝚖ộ𝚝 𝚝ổ𝚗𝚐 đà𝚒 𝚐ọ𝚒 𝚡𝚎 𝚟à 𝚜ố đ𝚒ệ𝚗 𝚝𝚑𝚘ạ𝚒 𝚌á 𝚗𝚑â𝚗 để 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚍â𝚗 𝚙𝚑ả𝚗 á𝚗𝚑, 𝚐ó𝚙 ý 𝚌𝚑𝚘 𝚃𝚑ắ𝚗𝚐.

𝙼ở đầ𝚞 𝚌â𝚞 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗, 𝚊𝚗𝚑 𝚃𝚑ắ𝚗𝚐 𝚔ể đ𝚊𝚗𝚐 𝚕à𝚖 𝚗𝚑â𝚗 𝚟𝚒ê𝚗 𝚔𝚒𝚗𝚑 𝚍𝚘𝚊𝚗𝚑 𝚌𝚑𝚘 𝚖ộ𝚝 𝚌ô𝚗𝚐 𝚝𝚢 𝚕𝚘𝚐𝚒𝚜𝚝𝚒𝚌𝚜, 𝚍𝚘 𝚍ị𝚌𝚑 𝚋ệ𝚗𝚑 𝙲𝙾𝚅𝙸𝙳-𝟷𝟿, 𝚑à𝚗𝚐 𝚑ó𝚊 𝚡𝚞ấ𝚝 𝚗𝚑ậ𝚙 𝚔𝚑ẩ𝚞 𝚔𝚑ó 𝚔𝚑ă𝚗 𝚗ê𝚗 𝚌ô𝚗𝚐 𝚝𝚢 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚋á𝚘 𝚜ẽ 𝚌ắ𝚝 𝚕ươ𝚗𝚐 𝚟à𝚘 𝚝𝚑á𝚗𝚐 𝚝ớ𝚒.

Chiếc xe cứu thương chuyên dụng được dán thông báo "Xe chuyển bệnh miễn phí, không nhận tiền với mọi hình thức"
Chiếc xe cứu thương chuyên dụng được dán thông báo “Xe chuyển bệnh miễn phí, không nhận tiền với mọi hình thức”

Để 𝚗𝚑ậ𝚙 𝚗𝚐𝚞𝚢ê𝚗 𝚌𝚑𝚒ế𝚌 𝚡𝚎 𝚌ứ𝚞 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚞𝚢ê𝚗 𝚍ụ𝚗𝚐 𝚐𝚒á 𝚑ơ𝚗 𝟾𝟶𝟶 𝚝𝚛𝚒ệ𝚞 đồ𝚗𝚐 𝚝ừ 𝙷à𝚗 𝚀𝚞ố𝚌 𝚟ề 𝚙𝚑ụ𝚌 𝚟ụ 𝚌𝚑𝚘 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚗𝚐𝚑è𝚘, 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚝𝚑á𝚗𝚐 𝚕𝚒ề𝚗 𝚊𝚗𝚑 𝚃𝚑ắ𝚗𝚐 đ𝚒 𝚟ậ𝚗 độ𝚗𝚐 𝚋ạ𝚗 𝚋è, 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚝𝚑â𝚗 để 𝚌ó 𝟻𝟶𝟶 𝚝𝚛𝚒ệ𝚞 đồ𝚗𝚐. 𝙲ò𝚗 𝚕ạ𝚒 𝚑ơ𝚗 𝟹𝟶𝟶 𝚝𝚛𝚒ệ𝚞 đồ𝚗𝚐 𝚊𝚗𝚑 𝚟𝚊𝚢 𝚗𝚐â𝚗 𝚑à𝚗𝚐.

𝚃ô𝚒 𝚑ỏ𝚒: “𝚃𝚑ắ𝚗𝚐 𝚌ó 𝚕𝚘 𝚟ề 𝚔𝚑𝚘ả𝚗 𝚗ợ 𝚗à𝚢 𝚔𝚑ô𝚗𝚐?”. 𝚃𝚑ắ𝚗𝚐 𝚋ả𝚘: “𝙲ó 𝚐ì 𝚖à 𝚕𝚘 𝚊𝚗𝚑. 𝙺𝚑ô𝚗𝚐 𝚌ó 𝚗𝚐𝚑ề 𝚗à𝚢 𝚎𝚖 𝚕à𝚖 𝚌á𝚒 𝚔𝚑á𝚌. 𝙴𝚖 𝚌ò𝚗 𝚗𝚐𝚑ề 𝚋á𝚗 𝚑à𝚗𝚐 𝚘𝚗𝚕𝚒𝚗𝚎 𝚖à. 𝙴𝚖 𝚍á𝚖 𝚕à𝚖 𝚎𝚖 𝚍á𝚖 𝚌𝚑ị𝚞, 𝚗𝚐𝚘à𝚒 đờ𝚒 𝚌ò𝚗 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚔𝚑ổ 𝚑ơ𝚗 𝚖ì𝚗𝚑”.

Ngôn Đức Thắng cùng bạn bè đi nhận xe cứu thương về giúp đỡ người nghèo
Ngôn Đức Thắng cùng bạn bè đi nhận xe cứu thương về giúp đỡ người nghèo

Đứ𝚌 𝚃𝚑ắ𝚗𝚐 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚕à 𝚌𝚑à𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚊𝚒 𝚖à 𝚋𝚊𝚘 𝚗ă𝚖 𝚗𝚊𝚢 đã 𝚚𝚞á 𝚚𝚞𝚎𝚗 𝚝𝚑𝚞ộ𝚌 𝚟ớ𝚒 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚖ả𝚗𝚑 đờ𝚒 𝚋ấ𝚝 𝚑ạ𝚗𝚑, 𝚟ớ𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚐𝚒à 𝚋á𝚗 𝚟é 𝚜ố, 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚐𝚒à 𝚗𝚎𝚘 đơ𝚗. 𝙰𝚗𝚑 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚕à 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚜á𝚗𝚐 𝚕ậ𝚙 𝚛𝚊 𝚗𝚐ô𝚒 “𝙽𝚑à 𝙲𝚑𝚞𝚗𝚐”, 𝚌𝚑𝚞𝚢ê𝚗 𝚌ư𝚞 𝚖𝚊𝚗𝚐 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚌ụ 𝚐𝚒à 𝚌ơ 𝚗𝚑ỡ. “𝙷ồ𝚒 𝚝𝚛ướ𝚌, 𝚎𝚖 𝚑ỗ 𝚝𝚛ợ 𝚖ấ𝚢 𝚌ụ 𝚐𝚒à 𝚋á𝚗 𝚟é, 𝚌ụ 𝚐𝚒à 𝚗𝚎𝚘 đơ𝚗 𝟹𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶 đồ𝚗𝚐/𝚝𝚑á𝚗𝚐, 𝚗𝚊𝚢 𝚎𝚖 𝚝ă𝚗𝚐 𝚕ê𝚗 𝟻𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶” – 𝚃𝚑ắ𝚗𝚐 𝚗ó𝚒.

Đó 𝚕à 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚕à𝚖 𝚖à 𝚋ạ𝚗 𝚋è 𝚃𝚑ắ𝚗𝚐 𝚐ọ𝚒 𝚟𝚞𝚒 𝚕à “𝚙𝚑á𝚝 𝚕ươ𝚗𝚐”, 𝚋ở𝚒 𝚌ô𝚗𝚐 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚗à𝚢 đượ𝚌 𝚊𝚗𝚑 𝚍𝚞𝚢 𝚝𝚛ì đề𝚞 đặ𝚗 𝚑ằ𝚗𝚐 𝚝𝚑á𝚗𝚐, 𝚔é𝚘 𝚍à𝚒 đã 𝚖ấ𝚢 𝚗ă𝚖 𝚗𝚊𝚢. Đặ𝚌 𝚋𝚒ệ𝚝, 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 đợ𝚝 𝚍ị𝚌𝚑 𝙲𝙾𝚅𝙸𝙳-𝟷𝟿 𝚟ừ𝚊 𝚚𝚞𝚊, 𝚊𝚗𝚑 𝚃𝚑ắ𝚗𝚐 𝚟ậ𝚗 độ𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚢ê𝚗 𝚐ó𝚙 đượ𝚌 𝚐ầ𝚗 𝟸𝟶𝟶 𝚝𝚛𝚒ệ𝚞 đồ𝚗𝚐, 𝚐𝚒ú𝚙 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚋á𝚗 𝚟é 𝚜ố, 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚗𝚐𝚑è𝚘 𝚟ượ𝚝 𝚚𝚞𝚊 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐à𝚢 𝚝𝚑á𝚗𝚐 𝚔𝚑ó 𝚔𝚑ă𝚗 𝚋ở𝚒 𝚍ị𝚌𝚑 𝚋ệ𝚗𝚑.

Xe chuyển viện "không nhận tiền dưới mọi hình thức" và công trình "Nhà Chung" của Ngôn Đức Thắng
Xe chuyển viện “không nhận tiền dưới mọi hình thức” và công trình “Nhà Chung” của Ngôn Đức Thắng

𝙽𝚐𝚘à𝚒 𝚛𝚊, 𝚊𝚗𝚑 𝚃𝚑ắ𝚗𝚐 𝚌ò𝚗 𝚝ổ 𝚌𝚑ứ𝚌 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚕𝚒𝚟𝚎 𝚜𝚑𝚘𝚠 𝚌𝚊 𝚗𝚑ạ𝚌 “𝙷á𝚝 𝚟ì 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗ụ 𝚌ườ𝚒” để 𝚖𝚊𝚗𝚐 𝚗𝚒ề𝚖 𝚟𝚞𝚒 đế𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚑𝚘à𝚗 𝚌ả𝚗𝚑 𝚔𝚑ó 𝚔𝚑ă𝚗. Đế𝚗 𝚗𝚊𝚢, 𝚌𝚑ươ𝚗𝚐 𝚝𝚛ì𝚗𝚑 đã 𝚝𝚛ả𝚒 𝚚𝚞𝚊 𝟾 𝚖ù𝚊. 𝙲ụ 𝙽𝚐𝚞𝚢ễ𝚗 𝚃𝚑ị 𝙽ă𝚖 (𝟽𝟻 𝚝𝚞ổ𝚒, 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚜ố𝚗𝚐 𝚗𝚎𝚘 đơ𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚌ă𝚗 𝚌𝚑ò𝚒 𝚝ạ𝚖 ở 𝚙𝚑ườ𝚗𝚐 𝚃𝚑à𝚗𝚑 𝙿𝚑ướ𝚌, 𝚝𝚑ị 𝚡ã 𝙱ì𝚗𝚑 𝙼𝚒𝚗𝚑) 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜ẻ: “𝚃𝚑ắ𝚗𝚐 𝚗ó 𝚌𝚘𝚒 𝚝𝚞𝚒 𝚗𝚑ư 𝚗𝚐𝚘ạ𝚒 𝚗ó 𝚟ậ𝚢, 𝚑à𝚗𝚐 𝚝𝚑á𝚗𝚐 đề𝚞 𝚙𝚑á𝚝 𝚌𝚑𝚘 𝟻𝟶𝟶 𝚗𝚐à𝚗, 𝚚𝚞à 𝚋á𝚗𝚑, 𝚖ì 𝚝ô𝚖… 𝙽ó 𝚐𝚒ú𝚙 𝚝𝚞𝚒 𝚝ừ 𝚕ú𝚌 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚝𝚞𝚒 𝚌ò𝚗 𝚜ố𝚗𝚐, 𝚔𝚑𝚒 ổ𝚗𝚐 𝚖ấ𝚝 𝚗ó 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚕𝚘. 𝙺𝚑ô𝚗𝚐 𝚌ó 𝚌𝚑á𝚞 𝚗ó 𝚝𝚞𝚒 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚋𝚒ế𝚝 𝚜ố𝚗𝚐 𝚛𝚊 𝚜𝚊𝚘 𝚗ữ𝚊…”.

Nguồn: https://tuoitre.vn/vay-ngan-hang-300-trieu-mua-xe-cuu-thuong-cho-nguoi-ngheo-mien-phi-2021052115350404.htm

Từ khóa:

Cùng chuyên mục