Phúc không do người khác ban cho mà tự bản thân vun đắp

1 tháng trước

𝙿𝚑ú𝚌 𝚌ủ𝚊 𝚖ộ𝚝 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚋𝚊𝚘 𝚐𝚒ờ 𝚍𝚘 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚔𝚑á𝚌 𝚋𝚊𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚖à 𝚍𝚘 𝚌𝚑í𝚗𝚑 𝚖ì𝚗𝚑 𝚟𝚞𝚗 đắ𝚙, 𝚙𝚑ả𝚒 𝚝𝚞 𝚟à 𝚌ầ𝚞 𝚝ừ 𝚌𝚑í𝚗𝚑 𝚝â𝚖 𝚖ì𝚗𝚑, 𝚝ừ 𝚕ờ𝚒 𝚗ó𝚒, 𝚑à𝚗𝚑 độ𝚗𝚐 𝚝𝚑ì 𝚖ớ𝚒 𝚌ó 𝚔ế𝚝 𝚚𝚞ả 𝚝ố𝚝.

𝚃ấ𝚝 𝚌ả 𝚌á𝚌 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐 𝚙𝚑ướ𝚌 đề𝚞 𝚗ằ𝚖 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚙𝚑ạ𝚖 𝚟𝚒 𝚖ộ𝚝 𝚒𝚗𝚌𝚑 𝚟à 𝚝𝚛á𝚒 𝚝𝚒𝚖 𝚌𝚘𝚗 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚕à 𝚖ộ𝚝 𝚝ừ 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐. Đứ𝚌 𝙿𝚑ậ𝚝 𝚗ó𝚒 𝚛ằ𝚗𝚐 𝚖ọ𝚒 ý 𝚗𝚐𝚑ĩ đề𝚞 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚝𝚑𝚒ệ𝚗 𝚟à á𝚌, 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚊𝚒 𝚝𝚛ê𝚗 đờ𝚒 𝚗à𝚢 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚝𝚑𝚘á𝚝 𝚔𝚑ỏ𝚒 𝚕𝚞ậ𝚝 𝚗𝚑â𝚗 𝚚𝚞ả ở đờ𝚒. 𝙻à𝚖 𝚝𝚑𝚒ệ𝚗 𝚟ớ𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚔𝚑á𝚌 𝚝𝚑ì 𝚌ó 𝚙𝚑ú𝚌 𝚋á𝚘, 𝚗ế𝚞 𝚕à𝚖 á𝚌 𝚝𝚞𝚢ệ𝚝 đố𝚒 𝚜ẽ 𝚋ị 𝚚𝚞ả 𝚋á𝚘 𝚌ả đờ𝚒.

𝚃𝚛ồ𝚗𝚐 𝚍ư𝚊 𝚕ấ𝚢 𝚍ư𝚊, 𝚐𝚒𝚎𝚘 đậ𝚞 đượ𝚌 đậ𝚞, 𝚝𝚛ê𝚗 đờ𝚒 𝚗à𝚢 đề𝚞 𝚌ó 𝚗𝚑â𝚗 𝚚𝚞ả, 𝚙𝚑ú𝚌 𝚋á𝚘 𝚌ủ𝚊 𝟺 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚗à𝚢 đề𝚞 𝚍𝚘 𝚌𝚑í𝚗𝚑 𝚖ì𝚗𝚑 𝚐𝚒𝚎𝚘 𝚝𝚛ồ𝚗𝚐.

𝙽𝚐ườ𝚒 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚝â𝚖 đế𝚗 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚌𝚑𝚘 đ𝚒, 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚌ó 𝚍ũ𝚗𝚐 𝚔𝚑í để 𝚌𝚑𝚘 đ𝚒

𝚇ã 𝚑ộ𝚒 𝚗à𝚢 𝚝𝚑𝚞ộ𝚌 𝚟ề 𝚝ấ𝚝 𝚌ả 𝚖ọ𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒, 𝚊𝚒 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚌ầ𝚗 𝚙𝚑ả𝚒 𝚑𝚢 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚟à 𝚌ố𝚗𝚐 𝚑𝚒ế𝚗. 𝙽𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 â𝚖 𝚝𝚑ầ𝚖 𝚌ố𝚗𝚐 𝚑𝚒ế𝚗, 𝚋ấ𝚝 𝚔ể 𝚕ợ𝚒 í𝚌𝚑 𝚌á 𝚗𝚑â𝚗, 𝚝ưở𝚗𝚐 𝚌𝚑ừ𝚗𝚐 𝚗𝚑ư đã 𝚙𝚑ả𝚒 𝚌𝚑ị𝚞 𝚝ổ𝚗 𝚝𝚑ấ𝚝, 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚝𝚑ự𝚌 𝚛𝚊 𝚑ọ đã 𝚝í𝚌𝚑 𝚕ũ𝚢 đượ𝚌 𝚙𝚑ướ𝚌 𝚕à𝚗𝚑 𝚌ủ𝚊 𝚛𝚒ê𝚗𝚐 𝚖ì𝚗𝚑.

𝙽𝚐ườ𝚒 𝚕à𝚖 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚌𝚑ă𝚖 𝚌𝚑ỉ

𝚃ạ𝚒 𝚋ấ𝚝 𝚔ỳ 𝚝𝚑ờ𝚒 đ𝚒ể𝚖 𝚗à𝚘, 𝚗ỗ 𝚕ự𝚌 𝚌ủ𝚊 𝚖ộ𝚝 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚕𝚞ô𝚗 𝚌𝚑𝚒ế𝚖 𝚟ị 𝚝𝚛í 𝚜ố 𝚖ộ𝚝. 𝙺𝚑ô𝚗𝚐 𝚌ó 𝚌𝚑𝚒ế𝚌 𝚋á𝚗𝚑 𝚗à𝚘 𝚝𝚛ê𝚗 𝚝𝚛ờ𝚒 𝚟à 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌ó 𝚋ữ𝚊 𝚝𝚛ư𝚊 𝚖𝚒ễ𝚗 𝚙𝚑í 𝚝𝚛ê𝚗 𝚝𝚑ế 𝚐𝚒ớ𝚒. 𝙷ã𝚢 𝚐𝚒ả𝚒 𝚚𝚞𝚢ế𝚝 𝚟ấ𝚗 đề 𝚋ằ𝚗𝚐 𝚝𝚛í 𝚝𝚞ệ 𝚌ủ𝚊 𝚌𝚑í𝚗𝚑 𝚋ạ𝚗, 𝚔𝚒ế𝚖 𝚝𝚒ề𝚗 𝚋ằ𝚗𝚐 𝚌𝚑í𝚗𝚑 𝚝𝚛í ó𝚌 𝚌ủ𝚊 𝚋ạ𝚗 𝚟à 𝚍ự𝚊 𝚟à𝚘 𝚜ứ𝚌 𝚖ì𝚗𝚑.

𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚡ã 𝚑ộ𝚒 𝚗à𝚢 𝚕𝚞ô𝚗 𝚝ồ𝚗 𝚝ạ𝚒 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚕à𝚖 𝚌ô𝚗𝚐 í𝚌𝚑 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚔ể 𝚍𝚊𝚗𝚑 𝚕ợ𝚒, đ𝚎𝚖 𝚕ạ𝚒 𝚕ợ𝚒 í𝚌𝚑 𝚌𝚑𝚘 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚔𝚑á𝚌, 𝚑𝚢 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚌ố𝚗𝚐 𝚑𝚒ế𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚡ã 𝚑ộ𝚒, 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚗𝚑ư 𝚟ậ𝚢 𝚕à 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚌ó 𝚙𝚑ú𝚌 𝚕ớ𝚗.

𝙲𝚑ị𝚞 𝚔𝚑ó 𝚝𝚑ì 𝚖ớ𝚒 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚌𝚑ủ, 𝚖𝚞ố𝚗 𝚐𝚒à𝚞 𝚑ơ𝚗, 𝚐𝚒ỏ𝚒 𝚑ơ𝚗 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚔𝚑á𝚌 𝚝𝚑ì 𝚙𝚑ả𝚒 𝚕à𝚖 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚌𝚑ă𝚖 𝚌𝚑ỉ 𝚟à 𝚌ố𝚗𝚐 𝚑𝚒ế𝚗, 𝚌𝚑ỉ 𝚌ó 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚝í𝚌𝚑 𝚌ự𝚌 𝚕à𝚖 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚖ớ𝚒 𝚌ó 𝚙𝚑ú𝚌 𝚔𝚑í 𝚌ủ𝚊 𝚖ì𝚗𝚑.

𝙽𝚐ườ𝚒 𝚌ó 𝚗ă𝚗𝚐 𝚕ượ𝚗𝚐 𝚝í𝚌𝚑 𝚌ự𝚌

𝚃𝚑ậ𝚝 𝚜ự 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌ó 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚌𝚞ộ𝚌 đờ𝚒 𝚜𝚞ô𝚗 𝚜ẻ. 𝙼ộ𝚝 𝚌𝚞ộ𝚌 đờ𝚒 đầ𝚢 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚔𝚑ú𝚌 𝚚𝚞𝚊𝚗𝚑, 𝚝𝚑ấ𝚝 𝚋ạ𝚒, 𝚔𝚑ổ đ𝚊𝚞 𝚕à 𝚕ẽ 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 𝚝ì𝚗𝚑. Để 𝚋ả𝚗 𝚝𝚑â𝚗 𝚟à 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚕𝚞ô𝚗 𝚝𝚛à𝚗 đầ𝚢 𝚗ă𝚗𝚐 𝚕ượ𝚗𝚐 𝚝í𝚌𝚑 𝚌ự𝚌 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝â𝚖 𝚑ồ𝚗 𝚜ẽ 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚋ị 𝚌𝚞ộ𝚌 đờ𝚒 𝚕ậ𝚝 đổ 𝚟à 𝚜ẽ 𝚐𝚒à𝚗𝚑 đượ𝚌 𝚙𝚑ú𝚌 𝚔𝚑í.

𝙺𝚑𝚘ả𝚗𝚐 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚝𝚛ướ𝚌 𝚋ì𝚗𝚑 𝚖𝚒𝚗𝚑 𝚕à đ𝚎𝚗 𝚝ố𝚒 𝚗𝚑ấ𝚝, 𝚋𝚊𝚘 𝚗𝚑𝚒ê𝚞 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚝ừ 𝚋ỏ 𝚋ả𝚗 𝚝𝚑â𝚗 𝚟ì 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑ấ𝚢 đượ𝚌 𝚑𝚢 𝚟ọ𝚗𝚐, 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚕ạ𝚒 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚋𝚒ế𝚝 𝚛ằ𝚗𝚐 𝚖ì𝚗𝚑 𝚌𝚑ỉ 𝚌ò𝚗 𝚖ộ𝚝 𝚋ướ𝚌 𝚗ữ𝚊 𝚕à đế𝚗 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚌ô𝚗𝚐.

𝙷ã𝚢 𝚗𝚐𝚑ĩ đế𝚗 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 đ𝚒ề𝚞 𝚝ố𝚝 đẹ𝚙 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚖ọ𝚒 𝚟𝚒ệ𝚌, 𝚕𝚞ô𝚗 𝚑ướ𝚗𝚐 𝚟ề 𝚌𝚞ộ𝚌 𝚜ố𝚗𝚐, 𝚝𝚒𝚗 𝚝ưở𝚗𝚐 𝚛ằ𝚗𝚐 𝚔𝚑ó 𝚔𝚑ă𝚗 𝚜ẽ 𝚚𝚞𝚊 đ𝚒, 𝚗ỗ 𝚕ự𝚌 để 𝚝ì𝚖 𝚛𝚊 𝚕ố𝚒 𝚝𝚑𝚘á𝚝 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚞ộ𝚌 đờ𝚒. 𝙽ắ𝚗𝚐 𝚕𝚞ô𝚗 đ𝚒 𝚜𝚊𝚞 𝚖ư𝚊 𝚐𝚒ó, đ𝚒ề𝚞 𝚔𝚑ó 𝚝𝚑𝚊𝚢 đổ𝚒 𝚗𝚑ấ𝚝 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚌𝚞ộ𝚌 đờ𝚒 𝚕à 𝚌𝚑í𝚗𝚑 𝚋ả𝚗 𝚝𝚑â𝚗 𝚋ạ𝚗, 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚋ó𝚗𝚐 đ𝚎𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚌𝚞ộ𝚌 𝚜ố𝚗𝚐 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 𝚕à 𝚍𝚘 𝚖ặ𝚝 𝚝𝚛ờ𝚒 𝚌ả𝚗 𝚝𝚛ở. 𝙲𝚑ỉ 𝚔𝚑𝚒 𝚋ạ𝚗 𝚕à𝚖 𝚌𝚑𝚘 𝚝𝚛á𝚒 𝚝𝚒𝚖 𝚖ì𝚗𝚑 𝚖ạ𝚗𝚑 𝚖ẽ 𝚟à 𝚝𝚛à𝚗 đầ𝚢 𝚗ă𝚗𝚐 𝚕ượ𝚗𝚐 𝚝í𝚌𝚑 𝚌ự𝚌, 𝚋ạ𝚗 𝚖ớ𝚒 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚝𝚑𝚊𝚢 đổ𝚒 𝚋ả𝚗 𝚝𝚑â𝚗.

𝙽𝚐ườ𝚒 đố𝚒 𝚡ử 𝚝ử 𝚝ế 𝚟ớ𝚒 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑

𝙼ộ𝚝 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑 𝚑ạ𝚗𝚑 𝚙𝚑ú𝚌 𝚟à 𝚑ò𝚊 𝚝𝚑𝚞ậ𝚗 𝚜ẽ 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚝â𝚖 𝚑ồ𝚗 𝚋ạ𝚗 đượ𝚌 𝚗ươ𝚗𝚐 𝚝ự𝚊 𝚟à 𝚝𝚑ú𝚌 đẩ𝚢 𝚌ô𝚗𝚐 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚗𝚑ư 𝚜ự 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚙 𝚌ủ𝚊 𝚋ạ𝚗.

𝙼𝚞ố𝚗 đá𝚗𝚑 𝚐𝚒á 𝚗𝚑â𝚗 𝚌á𝚌𝚑 𝚌ủ𝚊 𝚖ộ𝚝 𝚗𝚐ườ𝚒, 𝚗ê𝚗 𝚗𝚑ì𝚗 𝚟à𝚘 𝚜ự 𝚑𝚒ế𝚞 𝚑ạ𝚗𝚑 𝚌ủ𝚊 𝚑ọ đầ𝚞 𝚝𝚒ê𝚗. 𝚅ì 𝚗ế𝚞 𝚖ộ𝚝 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚖à 𝚗𝚐𝚊𝚢 𝚌ả 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 đã 𝚌ấ𝚝 𝚌ô𝚗𝚐 𝚗𝚞ô𝚒 𝚍ạ𝚢 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚢ê𝚞 𝚑ọ, 𝚝𝚑ế 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 đó 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌𝚑ị𝚞 𝚋á𝚘 đá𝚙 𝚔í𝚗𝚑 𝚝𝚛ọ𝚗𝚐, 𝚝𝚑ì 𝚍ù 𝚌ó 𝚝à𝚒 𝚐𝚒ỏ𝚒 đế𝚗 đâ𝚞, 𝚐𝚒à𝚞 𝚌ó đế𝚗 đâ𝚞, 𝚌ũ𝚗𝚐 đề𝚞 𝚜ẽ 𝚝𝚊𝚗 𝚋𝚒ế𝚗 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚖â𝚢 𝚔𝚑ó𝚒, 𝚟ì 𝚟ố𝚗 𝚍ĩ 𝚌𝚑ẳ𝚗𝚐 𝚌ò𝚗 𝚙𝚑ướ𝚌 𝚙𝚑ầ𝚗 để 𝚑ưở𝚗𝚐.

𝙼𝚞ố𝚗 𝚜ố𝚗𝚐 𝚝ử 𝚝ế, 𝚛è𝚗 𝚕𝚞𝚢ệ𝚗 𝚝à𝚒 𝚗ă𝚗𝚐 𝚟à đứ𝚌 𝚑ạ𝚗𝚑 𝚝𝚑ì đ𝚒ề𝚞 đầ𝚞 𝚝𝚒ê𝚗 𝚌ầ𝚗 𝚕à𝚖 𝚌𝚑í𝚗𝚑 𝚕à 𝚕à𝚖 𝚝𝚛ò𝚗 𝚌𝚑ữ 𝚑𝚒ế𝚞 𝚟ớ𝚒 𝚌𝚑𝚊 𝚖ẹ 𝚖ì𝚗𝚑. 𝙺𝚑𝚒 𝚖ộ𝚝 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚋𝚒ế𝚝 𝚜ố𝚗𝚐 𝚑𝚒ế𝚞 𝚔í𝚗𝚑 𝚟ớ𝚒 𝚋ậ𝚌 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚝𝚑à𝚗𝚑, 𝚝𝚑ì 𝚝𝚛ờ𝚒 đấ𝚝 𝚝ự 𝚔𝚑ắ𝚌 𝚌ả𝚖 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚑à𝚒 𝚑ò𝚊, 𝚙𝚑ú𝚌 𝚔𝚑í 𝚌𝚊𝚘 𝚍à𝚢, 𝚕à𝚖 đ𝚒ề𝚞 𝚐ì 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚜ẽ 𝚍ầ𝚗 𝚍ầ𝚗 𝚖à 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚝𝚘ạ𝚒.

Nguồn: https://giadinhonline.vn/phuc-khong-do-nguoi-khac-ban-cho-ma-tu-ban-than-vun-dap-d169318.html

Từ khóa:

Cùng chuyên mục