Lễ xuất gia cho 15 thành viên trong gia đình xuất gia Cây Ngọc Am tại Làng Mai

Ngày 15.12.2019, Tăng thân Làng Mai Thái Lan hoan hỷ tổ chức lễ xuất gia cho 15 thành viên trong gia đình xuất gia Cây Ngọc Am. Càng vui…

Vấn đề đức tin trong đạo Phật

Một đức tin đưa con người đến chỗ thành công quyết không phải là một thứ mê tín. Một tín ngưỡng mù quáng không xây dựng trên lý trí…