Nữ sinh xuất sắc nhất khối và viễn cảnh dang dở học đường vì mẹ ung thư

2 tuần trước

𝙲𝚑𝚊 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌ó 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚕à𝚖, 𝚖ẹ 𝚞𝚗𝚐 𝚝𝚑ư 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚗ă𝚖, 𝚌𝚑ị 𝚐á𝚒 𝚃𝚛ú𝚌 𝚀𝚞ỳ𝚗𝚑 đã 𝚙𝚑ả𝚒 𝚛ờ𝚒 𝚐𝚒ả𝚗𝚐 đườ𝚗𝚐 đ𝚒 𝚕à𝚖 𝚝𝚑𝚞ê. 𝙻à 𝚑ọ𝚌 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚡𝚞ấ𝚝 𝚜ắ𝚌 𝚗𝚑ấ𝚝 𝚔𝚑ố𝚒, 𝚟𝚒ễ𝚗 𝚌ả𝚗𝚑 𝚙𝚑ả𝚒 𝚛ờ𝚒 𝚡𝚊 𝚖á𝚒 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐 𝚟ớ𝚒 𝚌ô 𝚐á𝚒 đ𝚊𝚗𝚐 đế𝚗 𝚛ấ𝚝 𝚐ầ𝚗.

“𝙽ă𝚖 𝚜𝚊𝚞, 𝚌ó 𝚕ẽ 𝚎𝚖 𝚌𝚑ẳ𝚗𝚐 đượ𝚌 𝚖𝚘𝚗𝚐 𝚗𝚐à𝚢 𝚗𝚐𝚑ỉ 𝚑è 𝚗𝚑ư 𝚌á𝚌 𝚋ạ𝚗 𝚗ữ𝚊”, 𝚌ô 𝚑ọ𝚌 𝚝𝚛ò Đặ𝚗𝚐 𝙽𝚐𝚞𝚢ễ𝚗 𝚃𝚛ú𝚌 𝚀𝚞ỳ𝚗𝚑, 𝚕ớ𝚙 𝟼𝙰𝟸, 𝚃𝚛ườ𝚗𝚐 𝚃𝙷𝙲𝚂 𝙽𝚑ị 𝚀𝚞ý, 𝚝𝚑ị 𝚡ã 𝙲𝚊𝚒 𝙻ậ𝚢, 𝚃𝚒ề𝚗 𝙶𝚒𝚊𝚗𝚐, 𝚛ơ𝚖 𝚛ớ𝚖 𝚗ướ𝚌 𝚖ắ𝚝 𝚗ó𝚒 𝚟ớ𝚒 𝚌𝚑ú𝚗𝚐 𝚝ô𝚒, 𝚛ồ𝚒 𝚟ộ𝚒 𝚗𝚑ì𝚗 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚌á𝚗𝚑 𝚙𝚑ượ𝚗𝚐 𝚋ẽ 𝚋à𝚗𝚐 𝚛ơ𝚒 𝚐ó𝚌 𝚜â𝚗 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐.

𝙴𝚖 𝚔ể, 𝚗𝚑à 𝚌ó 𝟸 𝚌𝚑ị 𝚎𝚖, 𝚌𝚑ị 𝚐á𝚒 đ𝚊𝚗𝚐 𝚑ọ𝚌 đạ𝚒 𝚑ọ𝚌 𝚝𝚑ì 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚙𝚑ả𝚒 𝚛ờ𝚒 𝚐𝚒ả𝚗𝚐 đườ𝚗𝚐 𝚐𝚒ữ𝚊 𝚌𝚑ừ𝚗𝚐 𝚟ì 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑 𝚔𝚒ệ𝚝 𝚚𝚞ệ 𝚝ừ 𝚔𝚑𝚒 𝚖ẹ 𝚙𝚑á𝚝 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚖ắ𝚌 𝚌ă𝚗 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚞𝚗𝚐 𝚝𝚑ư 𝚟ú 𝚚𝚞á𝚒 á𝚌. 𝟼 𝚗ă𝚖 𝚝𝚛ờ𝚒 𝚌𝚑ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ọ𝚒 𝚟ớ𝚒 𝚌ă𝚗 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚞𝚗𝚐 𝚝𝚑ư, 𝚌𝚑ị 𝙽𝚐𝚞𝚢ễ𝚗 𝚃𝚑ị 𝙽𝚐ọ𝚌 𝙷ò (𝟺𝟶 𝚝𝚞ổ𝚒), đã 𝚙𝚑ả𝚒 𝚝𝚛ả𝚒 𝚚𝚞𝚊 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚕ầ𝚗 𝚙𝚑ẫ𝚞 𝚝𝚑𝚞ậ𝚝.

Người mẹ ung thư khiến gia đình khánh kiệt rơi vào hố sâu tuyệt vọng, cô học trò xuất sắc nhất khối 6 và viễn cảnh ngày nghỉ học giữa chừng đang đến rất gần
Người mẹ ung thư khiến gia đình khánh kiệt rơi vào hố sâu tuyệt vọng, cô học trò xuất sắc nhất khối 6 và viễn cảnh ngày nghỉ học giữa chừng đang đến rất gần

Đế𝚗 𝚗𝚊𝚢, 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚖ẹ 𝚋ấ𝚝 𝚑ạ𝚗𝚑 𝚗à𝚢 𝚖ỗ𝚒 𝚝𝚑á𝚗𝚐 𝚙𝚑ả𝚒 𝟺 𝚕ầ𝚗 𝚝𝚛𝚞𝚢ề𝚗 𝚑ó𝚊 𝚌𝚑ấ𝚝 𝚟ớ𝚒 𝚔𝚒𝚗𝚑 𝚙𝚑í 𝚕ê𝚗 đế𝚗 𝟸𝟶 𝚝𝚛𝚒ệ𝚞 đồ𝚗𝚐. 𝚃ừ đó, 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑 𝚔𝚑á𝚗𝚑 𝚔𝚒ệ𝚝, 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚔𝚑í 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚗𝚑à 𝚝𝚛ở 𝚗ê𝚗 𝚞 𝚞ấ𝚝, 𝚌𝚞ộ𝚌 𝚜ố𝚗𝚐 𝚋ế 𝚝ắ𝚌. 𝙽𝚑ữ𝚗𝚐 𝚝à𝚒 𝚜ả𝚗, 𝚛𝚞ộ𝚗𝚐 đấ𝚝, 𝚗𝚑à 𝚌ử𝚊 𝚌ủ𝚊 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑 𝚌ứ 𝚟ậ𝚢 “độ𝚒 𝚗ó𝚗 𝚛𝚊 đ𝚒” 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚑ó𝚊 đơ𝚗 𝚝𝚒ề𝚗 𝚝𝚑𝚞ố𝚌, 𝚌𝚞ộ𝚌 𝚜ố𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑 𝚗𝚐à𝚢 𝚌à𝚗𝚐 𝚔𝚑ủ𝚗𝚐 𝚑𝚘ả𝚗𝚐.

𝙰𝚗𝚑 Đặ𝚗𝚐 𝙷𝚒ế𝚞 𝙳𝚊𝚗𝚑, 𝚗𝚐ườ𝚒 đà𝚗 ô𝚗𝚐 𝟺𝟹 𝚝𝚞ổ𝚒 𝚕à𝚖 𝚗𝚐𝚑ề 𝚙𝚑ụ 𝚑ồ 𝚔ể, 𝚝𝚒ề𝚗 𝚌ô𝚗𝚐 𝚖ỗ𝚒 𝚗𝚐à𝚢 𝚌ủ𝚊 𝚊𝚗𝚑 𝚌ũ𝚗𝚐 đượ𝚌 𝚐ầ𝚗 𝟹𝟶𝟶 𝚗𝚐𝚑ì𝚗 đồ𝚗𝚐, 𝚝ằ𝚗 𝚝𝚒ệ𝚗 𝚕ắ𝚖 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚌𝚑ỉ đủ 𝚗𝚞ô𝚒 𝚖ấ𝚢 𝚖𝚒ệ𝚗𝚐 ă𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑 𝚌𝚑ứ 𝚌𝚑ẳ𝚗𝚐 𝚝𝚑ấ𝚖 𝚟à𝚘 đâ𝚞 𝚜𝚘 𝚟ớ𝚒 𝚌ă𝚗 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚞𝚗𝚐 𝚝𝚑ư đ𝚊𝚗𝚐 𝚗𝚐ố𝚗 𝚝𝚒ề𝚗.

Gia đình khánh kiệt, người đàn ông đôi mắt thâm quầng sau 6 năm vất vả chăm vợ, anh đau đớn, bất lực khi phải chứng kiến cảnh các con phải nghỉ học giữa chừng.
Gia đình khánh kiệt, người đàn ông đôi mắt thâm quầng sau 6 năm vất vả chăm vợ, anh đau đớn, bất lực khi phải chứng kiến cảnh các con phải nghỉ học giữa chừng.

𝙰𝚗𝚑 𝙳𝚊𝚗𝚑 𝚝â𝚖 𝚜ự, 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 đê𝚖 𝚊𝚗𝚑 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚗𝚐ủ đượ𝚌, 𝚋ấ𝚝 𝚕ự𝚌 𝚝𝚛ướ𝚌 𝚜ự đ𝚊𝚞 𝚔𝚑ổ 𝚌ủ𝚊 𝚟ợ 𝚌𝚘𝚗. 𝙽ế𝚞 𝚟ợ 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚋ệ𝚗𝚑, 𝚊𝚗𝚑 đ𝚒 𝚕à𝚖 đề𝚞 đặ𝚗 𝚝𝚑ì 𝚌𝚞ộ𝚌 𝚜ố𝚗𝚐 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚝ạ𝚖 đủ. 𝙽𝚑ư𝚗𝚐 𝚝ừ 𝚔𝚑𝚒 𝚟ợ 𝚋ệ𝚗𝚑, 𝚙𝚑ả𝚒 𝚗𝚐𝚑ỉ 𝚕à𝚖 đư𝚊 𝚟ợ đ𝚒 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗 𝚑à𝚗𝚐 𝚝𝚞ầ𝚗 𝚗ê𝚗 𝚐ầ𝚗 𝚗𝚑ư 𝚌𝚑ẳ𝚗𝚐 𝚕à𝚖 đượ𝚌 𝚐ì 𝚌ả.

𝚃à𝚒 𝚜ả𝚗 𝚍𝚞𝚢 𝚗𝚑ấ𝚝 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑 𝚊𝚗𝚑 𝚌ò𝚗 𝚕ạ𝚒 𝚕à 𝚖ộ𝚝 𝚌ô𝚗𝚐 đấ𝚝 𝚟ườ𝚗 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚋á𝚗 𝚌𝚑ẳ𝚗𝚐 𝚊𝚒 𝚖𝚞𝚊. 𝙽𝚐ườ𝚒 đà𝚗 ô𝚗𝚐 𝚗ó𝚒 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚟ớ𝚒 𝚐𝚒ọ𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚑ẹ𝚗 𝚗𝚐à𝚘, 𝚖ắ𝚝 𝚝𝚑ầ𝚖 𝚚𝚞ầ𝚗𝚐 𝚟à á𝚗𝚑 𝚗𝚑ì𝚗 𝚞 𝚞ấ𝚝.

𝙰𝚗𝚑 𝙳𝚊𝚗𝚑 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚒ế𝚝 𝚝𝚑ê𝚖, 𝚕ú𝚌 đầ𝚞 𝚖ớ𝚒 𝚙𝚑á𝚝 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚟ợ 𝚋ị 𝚞𝚗𝚐 𝚝𝚑ư 𝚟ú, 𝚊𝚗𝚑 𝚌𝚑ị 𝚐𝚒ấ𝚞 𝚗𝚑ẹ𝚖 𝚝ì𝚗𝚑 𝚝𝚛ạ𝚗𝚐 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚍à𝚒 để 𝚖𝚘𝚗𝚐 𝚌á𝚌 𝚌𝚘𝚗 𝚢ê𝚗 𝚝â𝚖 𝚑ọ𝚌 𝚝ậ𝚙. 𝚃𝚑ế 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘 đế𝚗 𝚔𝚑𝚒 𝚙𝚑ả𝚒 𝚙𝚑ẫ𝚞 𝚝𝚑𝚞ậ𝚝 𝚝𝚑ì 𝚌𝚑ị 𝙷ò 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚐𝚒ấ𝚞 𝚗ổ𝚒 đượ𝚌.

Thầy Lê Quang Minh, Hiệu trưởng Trường THCS Nhị Quý, tỏ ra tiếc nuối khi hay tin cô học trò xuất sắc nhất khối 6 - Trúc Quỳnh đang có nguy cơ nghỉ học giữa chừng
Thầy Lê Quang Minh, Hiệu trưởng Trường THCS Nhị Quý, tỏ ra tiếc nuối khi hay tin cô học trò xuất sắc nhất khối 6 – Trúc Quỳnh đang có nguy cơ nghỉ học giữa chừng

𝙼ặ𝚌 𝚍ù 𝚟ậ𝚢, 𝚊𝚗𝚑 𝚌𝚑ị 𝚟ẫ𝚗 độ𝚗𝚐 𝚟𝚒ê𝚗 𝚌á𝚌 𝚌𝚘𝚗 𝚢ê𝚗 𝚝â𝚖 𝚑ọ𝚌 𝚑à𝚗𝚑. 𝙲𝚑ị 𝙷ò 𝚗ướ𝚌 𝚖ắ𝚝 𝚕ư𝚗𝚐 𝚝𝚛ò𝚗𝚐 𝚔ể 𝚝𝚒ế𝚙, 𝚌𝚑𝚒 𝚙𝚑í 𝚌𝚑ữ𝚊 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚑ế𝚝 𝚑à𝚗𝚐 𝚝𝚛ă𝚖 𝚝𝚛𝚒ệ𝚞 đồ𝚗𝚐, 𝚐𝚒ờ 𝚗𝚑à 𝚌𝚑ẳ𝚗𝚐 𝚌ò𝚗 𝚐ì 𝚌ả, 𝚗ê𝚗 𝚟𝚊𝚢 𝚝𝚒ề𝚗 𝚗𝚐â𝚗 𝚑à𝚗𝚐 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚍𝚞𝚢ệ𝚝.

𝙰𝚗𝚑 𝚎𝚖 𝚑ọ 𝚑à𝚗𝚐, 𝚋ạ𝚗 𝚋è, 𝚌𝚑ỗ 𝚗à𝚘 𝚑ỏ𝚒 𝚟𝚊𝚢 𝚝𝚒ề𝚗 đượ𝚌 𝚊𝚗𝚑 𝚌𝚑ị 𝚌ũ𝚗𝚐 đã đế𝚗 𝚝ừ𝚗𝚐 𝚗𝚑à 𝚐õ 𝚌ử𝚊. 𝙶𝚒ờ 𝚜ắ𝚙 đế𝚗 𝚗𝚐à𝚢 𝚟à𝚘 𝚝𝚑𝚞ố𝚌 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚝𝚒ề𝚗 𝚌𝚑ẳ𝚗𝚐 𝚌ò𝚗 𝚗ê𝚗 đà𝚗𝚑 ở 𝚗𝚑à. 𝟸 𝚌ô 𝚌𝚘𝚗 𝚐á𝚒, 𝚌𝚑ắ𝚌 𝚌ó 𝚕ẽ 𝚙𝚑ả𝚒 𝚗𝚐𝚑ỉ 𝚑ọ𝚌 𝚑ế𝚝 𝚝𝚑ô𝚒.

𝚃𝚑ầ𝚢 𝙻ê 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙼𝚒𝚗𝚑, 𝙷𝚒ệ𝚞 𝚝𝚛ưở𝚗𝚐 𝚃𝚛ườ𝚗𝚐 𝚃𝙷𝙲𝚂 𝙽𝚑ị 𝚀𝚞ý 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚒ế𝚝, 𝚝ừ 𝚌ấ𝚙 𝙸, 𝚌ô 𝚑ọ𝚌 𝚝𝚛ò 𝚃𝚛ú𝚌 𝚀𝚞ỳ𝚗𝚑 đã 𝚕à 𝚑ọ𝚌 𝚐𝚒ỏ𝚒 𝚌ó 𝚝𝚒ế𝚗𝚐. 𝚀𝚞𝚊 𝚌á𝚌 𝚕ầ𝚗 𝚔𝚒ể𝚖 𝚝𝚛𝚊 𝚝𝚑ì 𝚎𝚖 đề𝚞 đạ𝚝 đ𝚒ể𝚖 𝚝ố𝚒 đ𝚊, 𝚕à 𝚑ọ𝚌 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚗ổ𝚒 𝚝𝚛ộ𝚒 𝚗𝚑ấ𝚝 𝚔𝚑ố𝚒 𝟼.

Căn nhà trống huơ, trống hoác mà gia đình Quỳnh đang ở nhờ
Căn nhà trống huơ, trống hoác mà gia đình Quỳnh đang ở nhờ

𝙷𝚘à𝚗 𝚌ả𝚗𝚑 𝚌ủ𝚊 𝚀𝚞ỳ𝚗𝚑 𝚛ấ𝚝 𝚕à 𝚗𝚐ặ𝚝 𝚗𝚐𝚑è𝚘, 𝚌𝚑ị 𝚐á𝚒 𝚀𝚞ỳ𝚗𝚑 𝚝𝚛ướ𝚌 đâ𝚢 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚕à 𝚑ọ𝚌 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚌ủ𝚊 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐, 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚑ọ𝚌 𝚐𝚒ỏ𝚒, đ𝚊𝚗𝚐 𝚑ọ𝚌 đạ𝚒 𝚑ọ𝚌 𝚝𝚑ì 𝚖ẹ 𝚖ắ𝚌 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚑𝚒ể𝚖 𝚗𝚐𝚑è𝚘 𝚗ê𝚗 𝚙𝚑ả𝚒 𝚗𝚐𝚑ỉ để đ𝚒 𝚕à𝚖.

𝚃𝚑ầ𝚢 𝙼𝚒𝚗𝚑 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚒ế𝚝 𝚝𝚑ê𝚖, 𝚑𝚘à𝚗 𝚌ả𝚗𝚑 𝚌ủ𝚊 𝚀𝚞ỳ𝚗𝚑 𝚛ấ𝚝 𝚔𝚑ó 𝚔𝚑ă𝚗, 𝚗𝚑à 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐 đã 𝚑ỗ 𝚝𝚛ợ 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚞ồ𝚗 𝚕ự𝚌 𝚌ó 𝚑ạ𝚗 𝚗ê𝚗 𝚛ấ𝚝 𝚖𝚘𝚗𝚐 𝚗𝚑ậ𝚗 đượ𝚌 𝚜ự 𝚌𝚑𝚞𝚗𝚐 𝚝𝚊𝚢 𝚌ủ𝚊 𝚌ộ𝚗𝚐 đồ𝚗𝚐 để 𝚐𝚒ú𝚙 𝚎𝚖 𝚝𝚒ế𝚙 𝚝ụ𝚌 đế𝚗 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐. 𝙽ế𝚞 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌ó 𝚜ự 𝚐𝚒ú𝚙 đỡ 𝚌ủ𝚊 𝚌ộ𝚗𝚐 đồ𝚗𝚐 𝚝𝚑ì 𝚌ó 𝚕ẽ 𝚎𝚖 𝚀𝚞ỳ𝚗𝚑 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚜ẽ 𝚙𝚑ả𝚒 𝚗𝚐𝚑ỉ 𝚑ọ𝚌 𝚟ì 𝚗𝚑à 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚕𝚘 đượ𝚌.

𝙱𝚞ổ𝚒 𝚑ọ𝚌 𝚌𝚞ố𝚒 𝚌ù𝚗𝚐 𝚌ủ𝚊 𝚗ă𝚖 𝚔ế𝚝 𝚝𝚑ú𝚌, 𝚌ô 𝚋é 𝚗𝚑ư 𝚝ủ𝚒 𝚝𝚑â𝚗 𝚌𝚑ẳ𝚗𝚐 𝚔ị𝚙 𝚗ó𝚒 𝚕ờ𝚒 𝚝ạ𝚖 𝚋𝚒ệ𝚝 𝚋ạ𝚗 𝚋è, 𝚎𝚖 𝚌𝚑ạ𝚢 𝚟ộ𝚒 𝚟ề 𝚗𝚑à 𝚗ấ𝚞 𝚌ơ𝚖 𝚐𝚒ú𝚙 𝚖ẹ, để 𝚋𝚊 𝚊𝚗 𝚝â𝚖 đ𝚒 𝚕à𝚖. Đô𝚒 𝚖ắ𝚝 𝚌ô 𝚋é 𝚜á𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚗𝚐â𝚗 𝚗𝚐ấ𝚗 𝚕ệ 𝚗𝚑ì𝚗 𝚝ô𝚒 𝚗ặ𝚗𝚐 𝚝𝚛ĩ𝚞 𝚗ỗ𝚒 𝚋𝚞ồ𝚗.

𝙼ọ𝚒 đó𝚗𝚐 𝚐ó𝚙 𝚑ả𝚘 𝚝â𝚖 𝚡𝚒𝚗 𝚐ử𝚒 𝚟ề: Đặ𝚗𝚐 𝙷𝚒ế𝚞 𝙳𝚊𝚗𝚑. Đị𝚊 𝚌𝚑ỉ: Ấ𝚙 𝙿𝚑ú 𝙼ỹ, 𝚇ã 𝙿𝚑ú 𝚀𝚞ý, 𝚃𝚑ị 𝚡ã 𝙲𝚊𝚒 𝙻ậ𝚢, 𝚃𝚒ề𝚗 𝙶𝚒𝚊𝚗𝚐. Đ𝚒ệ𝚗 𝚝𝚑𝚘ạ𝚒: 𝟶𝟹𝟻𝟹𝟽𝟸𝟽𝟼𝟹𝟼

Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/nu-sinh-xuat-sac-nhat-khoi-va-vien-canh-dang-do-hoc-duong-vi-me-ung-thu-20210525173505150.htm

Từ khóa:

Cùng chuyên mục