Nghẹn ngào chiến sĩ vọng bái mẹ trước bàn thờ lập trong đơn vị

4 tuần trước

𝙺𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑ể 𝚟ề 𝚚𝚞ê 𝚌𝚑ị𝚞 𝚝𝚊𝚗𝚐 𝚍𝚘 đạ𝚒 𝚍ị𝚌𝚑 𝙲𝙾𝚅𝙸𝙳-𝟷𝟿, 𝚋𝚒𝚗𝚑 𝚗𝚑ì 𝙽𝚐𝚞𝚢ễ𝚗 𝙷𝚞𝚢 𝙷𝚘à𝚗𝚐 𝚗é𝚗 𝚗𝚒ề𝚖 đ𝚊𝚞 𝚛𝚒ê𝚗𝚐, 𝚟ọ𝚗𝚐 𝚋á𝚒 𝚖ẹ 𝚗𝚐𝚊𝚢 𝚝𝚛ướ𝚌 𝚋à𝚗 𝚝𝚑ờ 𝚕ậ𝚙 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 đơ𝚗 𝚟ị.

𝙷𝚊𝚒 𝚑ô𝚖 𝚗𝚊𝚢, 𝚌á𝚌 𝚌á𝚗 𝚋ộ, 𝚌𝚑𝚒ế𝚗 𝚜ĩ đ𝚊𝚗𝚐 𝚌ô𝚗𝚐 𝚝á𝚌 𝚝ạ𝚒 𝚃𝚛𝚞𝚗𝚐 đ𝚘à𝚗 𝟸𝟿, 𝚂ư đ𝚘à𝚗 𝙱𝙱𝟹𝟶𝟽 (đó𝚗𝚐 𝚚𝚞â𝚗 𝚝ạ𝚒 𝚡ã 𝙿𝚑ổ 𝙿𝚑𝚘𝚗𝚐, 𝚝𝚑ị 𝚡ã Đứ𝚌 𝙿𝚑ổ, 𝚝ỉ𝚗𝚑 𝚀𝚞ả𝚗𝚐 𝙽𝚐ã𝚒) 𝚝𝚑𝚊𝚢 𝚙𝚑𝚒ê𝚗 𝚗𝚑𝚊𝚞 độ𝚗𝚐 𝚟𝚒ê𝚗, 𝚊𝚗 ủ𝚒 𝚋𝚒𝚗𝚑 𝚗𝚑ì 𝙽𝚐𝚞𝚢ễ𝚗 𝙷𝚞𝚢 𝙷𝚘à𝚗𝚐 𝚟ượ𝚝 𝚚𝚞𝚊 𝚗ỗ𝚒 đ𝚊𝚞 𝚖ấ𝚝 𝚖ẹ.

Binh nhì Nguyễn Huy Hoàng vọng bái mẹ trước bàn thờ lập trong đơn vị.
Binh nhì Nguyễn Huy Hoàng vọng bái mẹ trước bàn thờ lập trong đơn vị.

Đạ𝚒 ú𝚢 𝙽𝚐𝚞𝚢ễ𝚗 𝙷ữ𝚞 𝚃𝚑𝚒 – 𝙲𝚑í𝚗𝚑 𝚝𝚛ị 𝚟𝚒ê𝚗 𝚃𝚒ể𝚞 đ𝚘à𝚗 𝟾, 𝚃𝚛𝚞𝚗𝚐 đ𝚘à𝚗 𝟸𝟿 𝚌𝚑𝚘 𝚑𝚊𝚢, 𝚖ọ𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 đã 𝚕ậ𝚙 𝚋à𝚗 𝚝𝚑ờ, đặ𝚝 𝚍𝚒 ả𝚗𝚑 𝚖ẹ 𝙷𝚘à𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚖ộ𝚝 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚙𝚑ò𝚗𝚐 𝚌ủ𝚊 đơ𝚗 𝚟ị. “𝚃ố𝚒 𝟷𝟼/𝟻, 𝙷𝚘à𝚗𝚐 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚖ẹ 𝚖ấ𝚝.

𝚂𝚘𝚗𝚐, 𝚍𝚘 𝚍ị𝚌𝚑 𝙲𝙾𝚅𝙸𝙳-𝟷𝟿 𝚍𝚒ễ𝚗 𝚋𝚒ế𝚗 𝚙𝚑ứ𝚌 𝚝ạ𝚙, 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚒 𝙷𝚘à𝚗𝚐 đ𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊𝚖 𝚐𝚒𝚊 𝚔𝚑ó𝚊 𝚑𝚞ấ𝚗 𝚕𝚞𝚢ệ𝚗 𝚌𝚑𝚒ế𝚗 𝚜ĩ 𝚖ớ𝚒 𝚗ê𝚗 𝚌ậ𝚞 ấ𝚢 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑ể 𝚟ề 𝚚𝚞ê 𝚌𝚑ị𝚞 𝚝𝚊𝚗𝚐. 𝙲𝚑ú𝚗𝚐 𝚝ô𝚒 𝚕ậ𝚙 𝚋à𝚗 𝚝𝚑ờ để 𝙷𝚘à𝚗𝚐 𝚋á𝚒 𝚋𝚒ệ𝚝 𝚖ẹ 𝚕ầ𝚗 𝚌𝚞ố𝚒”, Đạ𝚒 ú𝚢 𝚃𝚑𝚒 𝚗ó𝚒. 𝙽é𝚗 𝚗𝚒ề𝚖 đ𝚊𝚞 𝚛𝚒ê𝚗𝚐 để đặ𝚝 𝚊𝚗 𝚝𝚘à𝚗 𝚙𝚑ò𝚗𝚐 𝚌𝚑ố𝚗𝚐 𝚍ị𝚌𝚑 𝚌ủ𝚊 𝚌ộ𝚗𝚐 đồ𝚗𝚐 𝚕ê𝚗 𝚝𝚛ê𝚗 𝚑ế𝚝, 𝙷𝚘à𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚑ẹ𝚗 𝚗𝚐à𝚘 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜ẻ, 𝚌ậ𝚞 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚛𝚊 𝚟à 𝚕ớ𝚗 𝚕ê𝚗 ở 𝚟ù𝚗𝚐 𝚚𝚞ê 𝚡ã 𝙳𝚒ê𝚗 𝙰𝚗, 𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝙳𝚒ê𝚗 𝙺𝚑á𝚗𝚑, 𝚝ỉ𝚗𝚑 𝙺𝚑á𝚗𝚑 𝙷ò𝚊.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 29 thắp những nén tâm nhang cho người mẹ đã khuất của Hoàng.
Nhiều cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 29 thắp những nén tâm nhang cho người mẹ đã khuất của Hoàng.

𝙽𝚑𝚒ề𝚞 𝚗ă𝚖 𝚝𝚛ờ𝚒, để 𝚌ó 𝚝𝚒ề𝚗 𝚗𝚞ô𝚒 𝙷𝚘à𝚗𝚐 𝚟à 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚎𝚖 (𝟿 𝚝𝚞ổ𝚒) ă𝚗 𝚑ọ𝚌, 𝚋𝚊 𝚖ẹ 𝚙𝚑ả𝚒 𝚕ă𝚗 𝚕ộ𝚗 𝚔𝚒ế𝚖 𝚌ơ𝚖 𝚋ằ𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚑ề 𝚝𝚑ợ 𝚑ồ 𝚔𝚑ổ 𝚗𝚑ọ𝚌. 𝙲á𝚌𝚑 đâ𝚢 𝟼 𝚗ă𝚖, 𝚝𝚊𝚒 ươ𝚗𝚐 𝚋ấ𝚝 𝚗𝚐ờ 𝚐𝚒á𝚗𝚐 𝚡𝚞ố𝚗𝚐 𝚝ổ ấ𝚖 𝚋é 𝚗𝚑ỏ 𝚌ủ𝚊 𝙷𝚘à𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚒 𝚋à 𝙻ê 𝚃𝚑ị 𝙷ồ𝚗𝚐 𝙻. (𝚖ẹ 𝙷𝚘à𝚗𝚐) 𝚋ị 𝚝𝚊𝚒 𝚗ạ𝚗, 𝚍ẫ𝚗 đế𝚗 𝚖ấ𝚝 𝚑ẳ𝚗 𝚜ứ𝚌 𝚕𝚊𝚘 độ𝚗𝚐.

𝙾𝚊𝚗 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚝 𝚑ơ𝚗, 𝚗ă𝚖 𝚗𝚐𝚘á𝚒, 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑 đó𝚗 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚑𝚞𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚔𝚑𝚒 𝚋à 𝙻. 𝚖ắ𝚌 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚑𝚒ể𝚖 𝚗𝚐𝚑è𝚘 𝚟à 𝚙𝚑ả𝚒 𝚑ó𝚊 𝚝𝚛ị. “𝚃𝚑ờ𝚒 đ𝚒ể𝚖 𝚎𝚖 𝚖ớ𝚒 𝚗𝚑ậ𝚙 𝚗𝚐ũ (𝚝𝚑á𝚗𝚐 𝟹/𝟸𝟶𝟸𝟷), ở 𝚚𝚞ê, 𝚌ứ 𝚟à𝚒 𝚗𝚐à𝚢 𝚖ẹ 𝚕ạ𝚒 𝚗𝚑ậ𝚙 𝚟𝚒ệ𝚗 để đ𝚒ề𝚞 𝚝𝚛ị. 𝙴𝚖 𝚌ò𝚗 𝚗𝚑ớ 𝚗𝚑ư 𝚒𝚗, 𝚋𝚞ổ𝚒 𝚝ố𝚒 𝚝𝚛ướ𝚌 𝚔𝚑𝚒 𝚖ẹ 𝚖ấ𝚝, 𝚑𝚊𝚢 𝚝𝚒𝚗 𝚜ứ𝚌 𝚔𝚑ỏ𝚎 𝚖ẹ 𝚌𝚑𝚞𝚢ể𝚗 𝚋𝚒ế𝚗 𝚡ấ𝚞, 𝚎𝚖 đã 𝚋á𝚘 𝚌á𝚘 𝚕ã𝚗𝚑 đạ𝚘 đơ𝚗 𝚟ị để 𝚡𝚒𝚗 𝚐ọ𝚒 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘 𝚔ế𝚝 𝚗ố𝚒 𝚟ớ𝚒 𝚖ẹ. 𝚃𝚑ế 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚕ú𝚌 ấ𝚢, 𝚖ẹ 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚗ó𝚒 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 đượ𝚌. 𝙷ì𝚗𝚑 ả𝚗𝚑 𝚖ẹ 𝚝𝚒ề𝚞 𝚝ụ𝚢, 𝚡𝚊𝚗𝚑 𝚡𝚊𝚘 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚎𝚖 𝚚𝚞ặ𝚗 𝚝𝚑ắ𝚝”, 𝙷𝚘à𝚗𝚐 𝚔ể.

𝙶𝚒ờ đâ𝚢, 𝚌ó 𝚕ẽ 𝙷𝚘à𝚗𝚐 𝚌ả𝚖 𝚝𝚑ấ𝚢 ấ𝚖 𝚕ò𝚗𝚐 𝚑ơ𝚗 𝚟ì 𝚝𝚛ướ𝚌 𝚋à𝚗 𝚝𝚑ờ đượ𝚌 𝚕ậ𝚙 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 đơ𝚗 𝚟ị, 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚌á𝚗 𝚋ộ, 𝚌𝚑𝚒ế𝚗 𝚜ĩ 𝚃𝚛𝚞𝚗𝚐 đ𝚘à𝚗 𝟸𝟿 𝚌ũ𝚗𝚐 đ𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚑ắ𝚙 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗é𝚗 𝚝â𝚖 𝚗𝚑𝚊𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚖ẹ đã 𝚔𝚑𝚞ấ𝚝 𝚌ủ𝚊 𝚌ậ𝚞.

𝙽𝚐𝚞ồ𝚗: 𝚑𝚝𝚝𝚙𝚜://𝚟𝚝𝚌.𝚟𝚗/𝚗𝚐𝚑𝚎𝚗-𝚗𝚐𝚊𝚘-𝚌𝚑𝚒𝚎𝚗-𝚜𝚒-𝚟𝚘𝚗𝚐-𝚋𝚊𝚒-𝚖𝚎-𝚝𝚛𝚞𝚘𝚌-𝚋𝚊𝚗-𝚝𝚑𝚘-𝚕𝚊𝚙-𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐-𝚍𝚘𝚗-𝚟𝚒-𝚊𝚛𝟼𝟷𝟸𝟾𝟽𝟹.𝚑𝚝𝚖𝚕

Từ khóa:

Cùng chuyên mục