Mồ hôi, nước mắt đã rơi trên chiến tuyến chống dịch COVID-19

4 tuần trước

𝙶𝚒ặ𝚌 𝙲𝙾𝚅𝙸𝙳-𝟷𝟿 à𝚘 đế𝚗, 𝚌á𝚌 𝚌𝚑𝚒ế𝚗 𝚜ĩ á𝚘 𝚝𝚛ắ𝚗𝚐 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚝𝚑ầ𝚗 𝚝ố𝚌, 𝚔𝚑ẩ𝚗 𝚝𝚛ươ𝚗𝚐 𝚋ă𝚗𝚐 𝚖ì𝚗𝚑 𝚝𝚛ê𝚗 𝚝𝚞𝚢ế𝚗 đầ𝚞 𝚌𝚑ố𝚗𝚐 𝚍ị𝚌𝚑. 𝚇𝚞𝚢ê𝚗 đê𝚖 𝚕ấ𝚢 𝚖ẫ𝚞, 𝚔𝚑𝚘𝚊𝚗𝚑 𝚟ù𝚗𝚐 𝚍ị𝚌𝚑, đ𝚒ề𝚞 𝚝𝚛ị 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚗𝚑â𝚗, 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚌𝚊 𝚕à𝚖 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚔𝚑á𝚝 𝚔𝚑ô 𝚌ổ… 𝚑ọ 𝚔𝚒ệ𝚝 𝚜ứ𝚌, 𝚝𝚑𝚒ế𝚞 𝚗𝚐ủ đã 𝚋𝚊𝚘 𝚗𝚐à𝚢.

𝙺𝚑â𝚖 𝚙𝚑ụ𝚌 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚌ũ𝚗𝚐 đầ𝚢 𝚡ó𝚝 𝚡𝚊 𝚕à 𝚝ì𝚗𝚑 𝚌ả𝚖 𝚖à 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚍à𝚗𝚑 𝚌𝚑𝚘 𝚌á𝚌 𝚢 𝚋á𝚌 𝚜ĩ, 𝚌á𝚗 𝚋ộ 𝚢 𝚝ế 𝚔𝚑𝚒 𝚌𝚑ứ𝚗𝚐 𝚔𝚒ế𝚗 𝚑ì𝚗𝚑 ả𝚗𝚑 𝚑ọ 𝚙𝚑ả𝚒 𝚕à𝚖 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚔𝚒ệ𝚝 𝚜ứ𝚌 𝚗ơ𝚒 𝚝â𝚖 𝚍ị𝚌𝚑, 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚐𝚒ấ𝚌 𝚗𝚐ủ 𝚝ạ𝚖 𝚟𝚎𝚗 đườ𝚗𝚐, 𝚗𝚐𝚘à𝚒 𝚜â𝚗 𝚔𝚑𝚞 𝚌á𝚌𝚑 𝚕𝚢, 𝚑𝚊𝚢 𝚝𝚛ê𝚗 𝚐𝚑ế 𝚌𝚑ờ 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗, 𝚟à 𝚌ả 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚐𝚒ọ𝚝 𝚗ướ𝚌 𝚖ắ𝚝 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚗𝚑ớ 𝚌𝚘𝚗 𝚝𝚑ơ…

Giấc ngủ tạm trên xe cứu thương của cán bộ y tế tại Đà Nẵng.
Giấc ngủ tạm trên xe cứu thương của cán bộ y tế tại Đà Nẵng.

Đã 𝚑ơ𝚗 𝚗ử𝚊 𝚝𝚑á𝚗𝚐 𝚗𝚊𝚢 𝚔ể 𝚝ừ 𝚔𝚑𝚒 𝚋ù𝚗𝚐 𝚙𝚑á𝚝 đợ𝚝 𝚍ị𝚌𝚑 𝙲𝙾𝚅𝙸𝙳-𝟷𝟿 𝚝𝚑ứ 𝟺, 𝚌á𝚌 𝚌𝚑𝚒ế𝚗 𝚜ĩ á𝚘 𝚝𝚛ắ𝚗𝚐 𝚌ũ𝚗𝚐 đã 𝚝ừ𝚗𝚐 ấ𝚢 𝚗𝚐à𝚢 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚗𝚐ơ𝚒 𝚗𝚐𝚑ỉ. 𝙷ọ 𝚙𝚑ả𝚒 𝚕à𝚖 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚡𝚞𝚢ê𝚗 𝚗𝚐à𝚢 đê𝚖, 𝚝𝚑ầ𝚗 𝚝ố𝚌 𝚕ấ𝚢 𝚖ẫ𝚞 𝚡é𝚝 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚖, 𝚔𝚑𝚘𝚊𝚗𝚑 𝚟ù𝚗𝚐 𝚍ị𝚌𝚑, đ𝚒ề𝚞 𝚝𝚛𝚊 𝚍ị𝚌𝚑 𝚝ễ, 𝚕à𝚖 𝚌ô𝚗𝚐 𝚝á𝚌 𝚡é𝚝 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚖, đ𝚒ề𝚞 𝚝𝚛ị 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚗𝚑â𝚗…

𝙺𝚑𝚒 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚐𝚒ọ𝚝 𝚖ồ 𝚑ô𝚒 đã đổ 𝚡𝚞ố𝚗𝚐 𝚝𝚛ê𝚗 𝚝𝚞𝚢ế𝚗 đầ𝚞 𝚌𝚑ố𝚗𝚐 𝚍ị𝚌𝚑, 𝚑ọ đã 𝚝𝚛ở 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚌𝚑𝚒ế𝚗 𝚜ĩ 𝚚𝚞ả 𝚌ả𝚖, đã 𝚙𝚑ả𝚒 𝚐ạ𝚝 𝚑ế𝚝 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚖𝚘𝚗𝚐 𝚖𝚞ố𝚗 𝚛𝚒ê𝚗𝚐 𝚝ư, 𝚝ì𝚗𝚑 𝚌ả𝚖 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑, để 𝚝ì𝚗𝚑 𝚗𝚐𝚞𝚢ệ𝚗 𝚕à𝚖 𝚝ấ𝚖 𝚕á 𝚌𝚑ắ𝚗 𝚋ả𝚘 𝚟ệ 𝚊𝚗 𝚝𝚘à𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚌ộ𝚗𝚐 đồ𝚗𝚐. 𝙽𝚑𝚒ề𝚞 đị𝚊 𝚙𝚑ươ𝚗𝚐 𝚍ị𝚌𝚑 𝚋ù𝚗𝚐 𝚖ạ𝚗𝚑, 𝚕â𝚢 𝚕𝚊𝚗 𝚗𝚑𝚊𝚗𝚑, 𝚟ớ𝚒 𝚜ố 𝚕ượ𝚗𝚐 𝚌𝚊 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚝ă𝚗𝚐 𝚌𝚑ó𝚗𝚐 𝚖ặ𝚝 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚕à 𝚕ú𝚌 𝚌á𝚗 𝚋ộ 𝚢 𝚝ế “𝚡𝚘𝚊𝚢 𝚗𝚑ư 𝚌𝚑𝚘𝚗𝚐 𝚌𝚑ó𝚗𝚐”.

Tranh thủ lúc ngơi tay, chỗ nào cũng có thể là nơi chợp mắt của nhân viên xét nghiệm.
Tranh thủ lúc ngơi tay, chỗ nào cũng có thể là nơi chợp mắt của nhân viên xét nghiệm.

𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚌á𝚒 𝚗ắ𝚗𝚐 𝚗𝚐ộ𝚝 𝚗𝚐ạ𝚝 𝚌ủ𝚊 𝚖ù𝚊 𝚑è, 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚌𝚊 𝚕à𝚖 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚐𝚒ờ 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚋ộ 𝚚𝚞ầ𝚗 á𝚘 𝚋ả𝚘 𝚑ộ 𝚔í𝚗 𝚖í𝚝 𝚝𝚑ự𝚌 𝚜ự 𝚕à 𝚖ộ𝚝 𝚝𝚑ử 𝚝𝚑á𝚌𝚑, 𝚛ồ𝚒 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 đê𝚖 𝚝𝚑ứ𝚌 𝚝𝚛ắ𝚗𝚐 𝚕ấ𝚢 𝚖ẫ𝚞 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚟ù𝚗𝚐 𝚍ị𝚌𝚑, 𝚌ả 𝚗𝚐à𝚢 𝚌𝚑ỉ đượ𝚌 𝚌𝚑ợ𝚙 𝚖ắ𝚝 í𝚝 𝚙𝚑ú𝚝, 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐à𝚢 𝚌á𝚌𝚑 𝚕𝚢 đ𝚒ề𝚞 𝚝𝚛ị 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚗𝚑â𝚗 𝙲𝙾𝚅𝙸𝙳-𝟷𝟿 𝚌𝚑ư𝚊 𝚑ẹ𝚗 𝚗𝚐à𝚢 𝚟ề…

𝙺𝚑ó 𝚔𝚑ă𝚗, 𝚟ấ𝚝 𝚟ả 𝚕à 𝚟ậ𝚢 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚟ớ𝚒 𝚝𝚛á𝚌𝚑 𝚗𝚑𝚒ệ𝚖 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚊𝚒 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚝𝚑𝚊𝚢 𝚝𝚑ế, 𝚌á𝚌 𝚌𝚑𝚒ế𝚗 𝚜ĩ á𝚘 𝚝𝚛ắ𝚗𝚐 𝚟ẫ𝚗 𝚗ỗ 𝚕ự𝚌, 𝚗𝚑ẫ𝚗 𝚗ạ𝚒 𝚌𝚑ỉ 𝚖𝚘𝚗𝚐 𝚜ớ𝚖 𝚍ậ𝚙 đượ𝚌 𝚍ị𝚌𝚑. 𝙽𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐à𝚢 𝚐ầ𝚗 đâ𝚢 𝚌á𝚌 𝚝ỉ𝚗𝚑 𝙱ắ𝚌 𝙶𝚒𝚊𝚗𝚐, 𝙱ắ𝚌 𝙽𝚒𝚗𝚑 đã 𝚝𝚛ở 𝚝𝚑à𝚗𝚑 “đ𝚒ể𝚖 𝚗ó𝚗𝚐” 𝚔𝚑𝚒 𝚍ị𝚌𝚑 𝚋ù𝚗𝚐 𝚙𝚑á𝚝 ở 𝚌á𝚌 𝚔𝚑𝚞 𝚌ô𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚙 𝚟ớ𝚒 𝚜ố 𝚕ượ𝚗𝚐 𝚌ô𝚗𝚐 𝚗𝚑â𝚗 𝚝ớ𝚒 𝚑à𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚑ì𝚗 𝚗𝚐ườ𝚒.

Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của nhân viên y tế ở Bắc Ninh.
Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của nhân viên y tế ở Bắc Ninh.

𝙲ô𝚗𝚐 𝚝á𝚌 𝚝𝚛𝚞𝚢 𝚟ế𝚝, 𝚌á𝚌𝚑 𝚕𝚢 𝚕ấ𝚢 𝚖ẫ𝚞, 𝚔𝚑𝚘𝚊𝚗𝚑 𝚟ù𝚗𝚐 𝚍ị𝚌𝚑 𝚛ấ𝚝 𝚟ấ𝚝 𝚟ả, 𝚙𝚑ả𝚒 đả𝚖 𝚋ả𝚘 𝚗𝚑𝚊𝚗𝚑, 𝚌𝚑í𝚗𝚑 𝚡á𝚌; á𝚙 𝚕ự𝚌 ấ𝚢 “đè 𝚕ê𝚗 𝚟𝚊𝚒” 𝚌á𝚌 𝚌á𝚗 𝚋ộ 𝚢 𝚝ế, 𝚗𝚑𝚒ệ𝚖 𝚟ụ 𝚗à𝚢 𝚔𝚑ó 𝚔𝚑ă𝚗 𝚑ơ𝚗 𝚛ấ𝚝 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚜𝚘 𝚟ớ𝚒 𝚌á𝚌 đợ𝚝 𝚍ị𝚌𝚑 𝚝𝚛ướ𝚌. “𝙼ấ𝚢 𝚑ô𝚖 𝚝𝚛ờ𝚒 𝚗ó𝚗𝚐, 𝚖ặ𝚌 𝚋ộ đồ 𝚋ả𝚘 𝚑ộ 𝚔í𝚗 𝚗𝚑ư 𝚋ư𝚗𝚐, 𝚗ướ𝚌 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚍á𝚖 𝚞ố𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚟ì 𝚜ợ 𝚙𝚑ả𝚒 đ𝚒 𝚟ệ 𝚜𝚒𝚗𝚑, 𝚌ó 𝚗𝚐à𝚢 𝚌ó 𝚔𝚑𝚒 𝚌𝚑ú𝚗𝚐 𝚝ô𝚒 𝚌𝚑ỉ 𝚍á𝚖 đ𝚒 𝚖ộ𝚝 𝚕ầ𝚗, 𝚋ở𝚒 đồ 𝚋ả𝚘 𝚑ộ 𝚔𝚑𝚒 đã 𝚌ở𝚒 𝚛𝚊 𝚕à 𝚙𝚑ả𝚒 𝚋ỏ.

𝙽ế𝚞 𝚕𝚒ê𝚗 𝚝ụ𝚌 𝚌ở𝚒 𝚋ỏ 𝚟ừ𝚊 𝚖ấ𝚝 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚟ừ𝚊 𝚛ấ𝚝 𝚝ố𝚗 𝚔é𝚖. 𝙽𝚑𝚒ề𝚞 𝚕ú𝚌 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚘ả𝚒 𝚕ắ𝚖, 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚑ỉ 𝚗𝚐ơ𝚒 𝚝ý 𝚖ộ𝚝 𝚌𝚑ú𝚝 𝚕ạ𝚒 đứ𝚗𝚐 𝚍ậ𝚢 𝚕à𝚖”, đ𝚒ề𝚞 𝚍ưỡ𝚗𝚐 𝙽𝚐𝚞𝚢ễ𝚗 𝚃𝚑ị 𝙽𝚐â𝚗, 𝚃𝚛𝚞𝚗𝚐 𝚝â𝚖 𝚔𝚒ể𝚖 𝚜𝚘á𝚝 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚝ậ𝚝 𝚝ỉ𝚗𝚑 𝙱ắ𝚌 𝙶𝚒𝚊𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜ẻ 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚕ú𝚌 𝚌𝚑ờ đư𝚊 𝚖ẫ𝚞 đ𝚒 𝚡é𝚝 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚖 𝚜𝚊𝚞 𝚖ộ𝚝 đê𝚖 𝚚𝚞𝚊𝚢 𝚌𝚞ồ𝚗𝚐 𝚝𝚑ứ𝚌 𝚝𝚛ắ𝚗𝚐 𝚕ấ𝚢 𝚖ẫ𝚞 𝚌𝚑𝚘 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚍â𝚗. “𝙲𝚑ú𝚗𝚐 𝚝ô𝚒 𝚚𝚞ê𝚗 𝚌ả 𝚗𝚐à𝚢 𝚑ô𝚖 𝚗𝚊𝚢 𝚕à 𝚝𝚑ứ 𝚖ấ𝚢” 𝚕à 𝚕ờ𝚒 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜ẻ 𝚌ủ𝚊 𝚌á𝚌 𝚢 𝚋á𝚌 𝚜ĩ 𝚗ơ𝚒 𝚝â𝚖 𝚍ị𝚌𝚑 𝙱ắ𝚌 𝙽𝚒𝚗𝚑.

Cán bộ y tế ở Điện Biên nằm nghỉ tạm bên vệ đường để có sức đi tiếp.
Cán bộ y tế ở Điện Biên nằm nghỉ tạm bên vệ đường để có sức đi tiếp.

𝙺𝚑𝚒 𝚗ơ𝚒 đâ𝚢 𝚝𝚛ở 𝚝𝚑à𝚗𝚑 đ𝚒ể𝚖 𝚗ó𝚗𝚐 𝚍ị𝚌𝚑, 𝚑ọ 𝚌𝚑ỉ 𝚌ò𝚗 𝚋𝚒ế𝚝 đế𝚗 𝚌ô𝚗𝚐 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚟à 𝚌ô𝚗𝚐 𝚟𝚒ệ𝚌, 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚌𝚑ẳ𝚗𝚐 𝚌ò𝚗 𝚙𝚑â𝚗 𝚋𝚒ệ𝚝 𝚗𝚐à𝚢 𝚑𝚊𝚢 đê𝚖. 𝙷ì𝚗𝚑 ả𝚗𝚑 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚖ặ𝚌 đồ 𝚋ả𝚘 𝚑ộ 𝚔í𝚗 𝚖í𝚝 𝚗ằ𝚖 𝚗𝚐ủ 𝚋ê𝚗 𝚟ệ đườ𝚗𝚐 đượ𝚌 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜ẻ 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐à𝚢 𝚚𝚞𝚊 𝚕à 𝚌á𝚗 𝚋ộ 𝚢 𝚝ế 𝚝ạ𝚒 𝚃𝚛𝚞𝚗𝚐 𝚝â𝚖 𝚈 𝚝ế 𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝙽ậ𝚖 𝙿ồ (Đ𝚒ệ𝚗 𝙱𝚒ê𝚗) 𝚟à 𝚕á𝚒 𝚡𝚎 𝚕à𝚖 𝚌ô𝚗𝚐 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚟ậ𝚗 𝚌𝚑𝚞𝚢ể𝚗 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐 𝚑ợ𝚙 𝙵𝟶, 𝙵𝟷 đế𝚗 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚞 𝚌á𝚌𝚑 𝚕𝚢, đ𝚒ề𝚞 𝚝𝚛ị.

𝙺𝚑𝚒 𝚝𝚛ê𝚗 đị𝚊 𝚋à𝚗 𝚝ỉ𝚗𝚑 Đ𝚒ệ𝚗 𝙱𝚒ê𝚗 𝚜ố 𝚌𝚊 𝚖ắ𝚌 𝙲𝙾𝚅𝙸𝙳-𝟷𝟿 𝚋ấ𝚝 𝚗𝚐ờ 𝚝ă𝚗𝚐 𝚟ọ𝚝, 𝚕ự𝚌 𝚕ượ𝚗𝚐 𝚢 𝚝ế 𝚙𝚑ả𝚒 𝚌ă𝚗𝚐 𝚖ì𝚗𝚑 𝚕à𝚖 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚝ớ𝚒 𝟸𝟶𝟶% 𝚜ứ𝚌 𝚕ự𝚌. 𝙽𝚑𝚒ề𝚞 𝚌á𝚗 𝚋ộ đã 𝚔𝚒ệ𝚝 𝚜ứ𝚌, 𝚑ọ 𝚙𝚑ả𝚒 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚑ủ 𝚗ằ𝚖 𝚌𝚑ợ𝚙 𝚖ắ𝚝 𝚖ộ𝚝 𝚕ú𝚌 𝚌𝚑𝚘 𝚔𝚑ỏ𝚎 𝚛ồ𝚒 𝚖ớ𝚒 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚝𝚒ế𝚙 𝚝ụ𝚌 đ𝚒 𝚝𝚒ế𝚙… “𝙽𝚑ì𝚗 𝚌ả𝚗𝚑 𝚌á𝚗 𝚋ộ 𝚌ủ𝚊 𝚖ì𝚗𝚑 𝚔𝚒ệ𝚝 𝚜ứ𝚌, 𝚗ằ𝚖 𝚗𝚐𝚑ỉ 𝚋ê𝚗 𝚟ệ đườ𝚗𝚐 𝚖à 𝚝ô𝚒 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌ầ𝚖 đượ𝚌 𝚗ướ𝚌 𝚖ắ𝚝. 𝚃𝚑ự𝚌 𝚜ự 𝚝ô𝚒 𝚛ấ𝚝 𝚕𝚘 𝚌𝚑𝚘 𝚜ứ𝚌 𝚔𝚑𝚘ẻ 𝚌ủ𝚊 𝚊𝚗𝚑 𝚎𝚖 𝚗𝚐à𝚗𝚑 𝚢 𝚝ế, 𝚑ọ 𝚖à ố𝚖 𝚛𝚊 𝚝𝚑ì 𝚌𝚑ẳ𝚗𝚐 𝚌ó 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚕à𝚖 𝚟𝚒ệ𝚌”, ô𝚗𝚐 𝙿𝚑ạ𝚖 𝙶𝚒𝚊𝚗𝚐 𝙽𝚊𝚖, 𝙶𝚒á𝚖 đố𝚌 𝚂ở 𝚈 𝚝ế Đ𝚒ệ𝚗 𝙱𝚒ê𝚗 𝚡ó𝚝 𝚡𝚊 𝚔𝚑𝚒 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜ẻ 𝚟ề 𝚌á𝚌 𝚗𝚑â𝚗 𝚟𝚒ê𝚗 𝚢 𝚝ế 𝚌ủ𝚊 𝚖ì𝚗𝚑.

Nhân viên y tế chịu cảnh "màn trời chiếu đất" tạm nghỉ nhường chỗ cho người dân ở nơi cách ly.
Nhân viên y tế chịu cảnh “màn trời chiếu đất” tạm nghỉ nhường chỗ cho người dân ở nơi cách ly.
Một nhân viên tế Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tạm nghỉ khi đã quá mệt, nhưng không rời bộ đồ bảo hộ.
Một nhân viên tế Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tạm nghỉ khi đã quá mệt, nhưng không rời bộ đồ bảo hộ.

𝙲ò𝚗 ở 𝚗ơ𝚒 𝚝𝚞𝚢ế𝚗 đầ𝚞 đ𝚒ề𝚞 𝚝𝚛ị 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚗𝚑â𝚗 𝙲𝙾𝚅𝙸𝙳-𝟷𝟿, 𝚌á𝚌 𝚢 𝚋á𝚌 𝚜ĩ 𝙱ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗 𝙱ệ𝚗𝚑 𝚗𝚑𝚒ệ𝚝 đớ𝚒 𝚃𝚛𝚞𝚗𝚐 ươ𝚗𝚐 𝚌ũ𝚗𝚐 đ𝚊𝚗𝚐 𝚐ồ𝚗𝚐 𝚖ì𝚗𝚑 𝚌𝚑ố𝚗𝚐 𝚍ị𝚌𝚑 𝚔𝚑𝚒 𝙱ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗 𝚟ừ𝚊 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚊𝚒 đ𝚘ạ𝚗 𝚝ự 𝚌á𝚌𝚑 𝚕𝚢 𝚢 𝚝ế 𝚟ừ𝚊 𝚙𝚑ả𝚒 𝚝𝚒ế𝚙 𝚗𝚑ậ𝚗 đ𝚒ề𝚞 𝚝𝚛ị 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚗𝚑â𝚗 𝙲𝙾𝚅𝙸𝙳-𝟷𝟿 𝚝ừ 𝚌á𝚌 𝚗ơ𝚒 𝚌𝚑𝚞𝚢ể𝚗 đế𝚗, 𝚗𝚑ấ𝚝 𝚕à 𝚌á𝚌 𝚌𝚊 𝚗ặ𝚗𝚐. 𝙽𝚑ữ𝚗𝚐 đê𝚖 𝚕à𝚖 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚑ế𝚝 𝚌ô𝚗𝚐 𝚜𝚞ấ𝚝 𝚌ấ𝚙 𝚌ứ𝚞 𝚌á𝚌 𝚌𝚊 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚗ặ𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚞𝚢ể𝚗 𝚝ớ𝚒 𝚟à 𝚕𝚘 đ𝚒ề𝚞 𝚝𝚛ị 𝚌𝚑𝚘 𝚑à𝚗𝚐 𝚝𝚛ă𝚖 𝚌𝚊 𝚋ệ𝚗𝚑 đ𝚊𝚗𝚐 𝚗ằ𝚖 ở đâ𝚢, 𝚟ấ𝚝 𝚟ả 𝚕à 𝚟ậ𝚢 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚑ọ 𝚟ẫ𝚗 𝚕ặ𝚗𝚐 𝚕ẽ 𝚕à𝚖 𝚗𝚑𝚒ệ𝚖 𝚟ụ, 𝚌𝚑ẳ𝚗𝚐 𝚖ộ𝚝 𝚕ờ𝚒 𝚔ê𝚞 𝚝𝚑𝚊𝚗.

Nguồn: https://baotintuc.vn/y-te/mo-hoi-nuoc-mat-da-roi-tren-chien-tuyen-chong-dich-covid19-20210521110044239.htm

Từ khóa:

Cùng chuyên mục