Mẹ mắc Covid-19 hôn mê, bé sơ sinh được điều dưỡng vắt sữa nuôi dưỡng

3 tuần trước

𝙽𝚑ữ𝚗𝚐 𝚐𝚒ọ𝚝 𝚜ữ𝚊 đầ𝚞 𝚝𝚒ê𝚗 𝚗𝚞ô𝚒 𝚕ớ𝚗 𝚋é 𝚕à 𝚝ừ 𝚌á𝚌 𝚗ữ đ𝚒ề𝚞 𝚍ưỡ𝚗𝚐 𝙺𝚑𝚘𝚊 𝙽𝚑𝚒, 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚌ũ𝚗𝚐 đ𝚊𝚗𝚐 𝚋ỏ 𝚕ạ𝚒 𝚌𝚘𝚗 𝚌𝚑ỉ 𝚖ớ𝚒 𝟼,𝟽 𝚝𝚑á𝚗𝚐 𝚝𝚞ổ𝚒 để 𝚝𝚑ự𝚌 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚗𝚑𝚒ệ𝚖 𝚟ụ 𝚌𝚑ố𝚗𝚐 𝚍ị𝚌𝚑.

Đê𝚖 𝟸𝟷/𝟻, 𝚋é 𝚐á𝚒 𝚌ấ𝚝 𝚝𝚒ế𝚗𝚐 𝚔𝚑ó𝚌 𝚌𝚑à𝚘 đờ𝚒 𝚝ạ𝚒 𝚙𝚑ò𝚗𝚐 𝚖ổ 𝚌á𝚌𝚑 𝚕𝚢, 𝙺𝚑𝚘𝚊 𝙽𝚐𝚘ạ𝚒 𝚂ả𝚗, 𝙱ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗 𝙱ệ𝚗𝚑 𝚗𝚑𝚒ệ𝚝 đớ𝚒 𝚃𝚛𝚞𝚗𝚐 ươ𝚗𝚐. 𝙼ẹ 𝚌ủ𝚊 𝚌𝚘𝚗 𝚕à 𝚜ả𝚗 𝚙𝚑ụ 𝙻ò 𝚃𝚑ị 𝙺. (𝟹𝟹 𝚝𝚞ổ𝚒, 𝚗𝚐ườ𝚒 Đ𝚒ệ𝚗 𝙱𝚒ê𝚗). 𝚅ợ 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚌𝚑ị 𝚕ấ𝚢 𝚗𝚑𝚊𝚞 𝟷𝟷 𝚗ă𝚖 𝚗𝚊𝚢 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚑𝚒ế𝚖 𝚖𝚞ộ𝚗, 𝚜𝚊𝚞 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚕ầ𝚗 𝚝𝚑ụ 𝚝𝚒𝚗𝚑 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 ố𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚖 𝚖ớ𝚒 𝚌ó 𝚝𝚒𝚗 𝚟𝚞𝚒. 𝙺𝚑ô𝚗𝚐 𝚖𝚊𝚢, 𝚌𝚑ị 𝙺. 𝚗𝚑𝚒ễ𝚖 𝙲𝚘𝚟𝚒𝚍-𝟷𝟿 𝚔𝚑𝚒 đ𝚊𝚗𝚐 𝚋ầ𝚞 𝟹𝟻 𝚝𝚞ầ𝚗.

𝙽𝚑ữ𝚗𝚐 𝚝𝚞ầ𝚗 𝚐ầ𝚗 𝚌𝚞ố𝚒 𝚝𝚑𝚊𝚒 𝚔ỳ, 𝚜ả𝚗 𝚙𝚑ụ 𝚍𝚒ễ𝚗 𝚋𝚒ế𝚗 𝚡ấ𝚞, 𝚙𝚑ổ𝚒 𝚝ổ𝚗 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚗ặ𝚗𝚐, 𝚝ì𝚗𝚑 𝚝𝚛ạ𝚗𝚐 𝚜𝚞𝚢 𝚑ô 𝚑ấ𝚙 𝚝ă𝚗𝚐 𝚍ẫ𝚗 𝚝ớ𝚒 𝚜𝚞𝚢 𝚝𝚑𝚊𝚒. 𝙲á𝚌 𝚋á𝚌 𝚜ĩ 𝚕ậ𝚙 𝚝ứ𝚌 𝚌𝚑ỉ đị𝚗𝚑 𝚖ổ 𝚌ấ𝚙 𝚌ứ𝚞 để 𝚐𝚒ữ 𝚊𝚗 𝚝𝚘à𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚌ả 𝚖ẹ 𝚟à 𝚌𝚘𝚗. 𝙱é 𝚐á𝚒 𝚔𝚒ê𝚗 𝚌ườ𝚗𝚐 𝚛𝚊 đờ𝚒 𝚐𝚒ữ𝚊 𝚝â𝚖 𝚍ị𝚌𝚑, 𝚗ặ𝚗𝚐 𝟸,𝟼𝚔𝚐, 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚖ẹ 𝚌𝚑𝚞𝚢ể𝚗 𝚑ô𝚗 𝚖ê, 𝚙𝚑ả𝚒 đư𝚊 𝚟ề 𝙺𝚑𝚘𝚊 𝙷ồ𝚒 𝚜ứ𝚌 𝚝í𝚌𝚑 𝚌ự𝚌, 𝚝𝚑ở 𝚖á𝚢.

Các bác sĩ can thiệp oxy cho sản phụ trong quá trình phẫu thuật
Các bác sĩ can thiệp oxy cho sản phụ trong quá trình phẫu thuật

𝙽𝚑ữ𝚗𝚐 𝚐𝚒ờ đầ𝚞 đờ𝚒 𝚌ủ𝚊 𝚝𝚛ẻ 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌ó 𝚖ẹ 𝚔ề 𝚋ê𝚗, 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑 𝚝ừ Đ𝚒ệ𝚗 𝙱𝚒ê𝚗 𝚡𝚊 𝚡ô𝚒 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚌𝚑ư𝚊 𝚋ắ𝚝 𝚡𝚎 𝚡𝚞ố𝚗𝚐 𝚔ị𝚙 để 𝚌𝚑ă𝚖 𝚜ó𝚌 𝚌𝚘𝚗. 𝙻ú𝚌 𝚗à𝚢, đ𝚒ề𝚞 𝚍ưỡ𝚗𝚐 ở 𝙺𝚑𝚘𝚊 𝙽𝚑𝚒 𝚌ủ𝚊 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗 đã 𝚟ắ𝚝 𝚜ữ𝚊, 𝚝ặ𝚗𝚐 𝚕ạ𝚒 𝚌𝚑𝚘 𝚎𝚖 𝚋é. 𝙲𝚑ị 𝙽.𝚃.𝙷.𝙰. (𝟸𝟽 𝚝𝚞ổ𝚒), 𝚖ộ𝚝 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚑𝚊𝚒 đ𝚒ề𝚞 𝚍ưỡ𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚌â𝚞 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜ẻ, 𝚌𝚑ị 𝚌ù𝚗𝚐 đ𝚒ề𝚞 𝚍ưỡ𝚗𝚐 𝙽.𝚃.𝙾. đề𝚞 𝚌ó 𝚌𝚘𝚗 𝚗𝚑ỏ 𝟼-𝟽 𝚝𝚑á𝚗𝚐 𝚝𝚞ổ𝚒, đ𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚊𝚒 đ𝚘ạ𝚗 ă𝚗 𝚜ữ𝚊 𝚖ẹ.

𝙽𝚑ậ𝚗 đượ𝚌 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚋é 𝚟ừ𝚊 𝚛𝚊 đờ𝚒, 𝚛ấ𝚝 𝚌ầ𝚗 𝚜ữ𝚊, 𝚌á𝚌 𝚌𝚑ị đã 𝚗𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚌𝚑ó𝚗𝚐 𝚟ắ𝚝 𝚛𝚊 𝟹 𝚋ì𝚗𝚑, 𝚐ử𝚒 𝚕ê𝚗 𝙺𝚑𝚘𝚊, 𝚌𝚑𝚘 𝚝𝚛ẻ ă𝚗 𝚍ầ𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝟸𝟺𝚑. 𝚃𝚑ờ𝚒 đ𝚒ể𝚖 𝙱ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗 𝙱ệ𝚗𝚑 𝚗𝚑𝚒ệ𝚝 đớ𝚒 𝚃𝚛𝚞𝚗𝚐 ươ𝚗𝚐 𝚌ó 𝚕ệ𝚗𝚑 𝚌á𝚌𝚑 𝚕𝚢 𝚢 𝚝ế (𝚗𝚐à𝚢 𝟻/𝟻), đ𝚒ề𝚞 𝚍ưỡ𝚗𝚐 𝙷.𝙰. 𝚟à 𝙾. 𝚟ẫ𝚗 𝚝𝚑ự𝚌 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚗𝚑𝚒ệ𝚖 𝚟ụ 𝚌𝚑ă𝚖 𝚜ó𝚌 𝚌á𝚌 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚗𝚑𝚒 ở 𝙺𝚑𝚘𝚊.

𝚃𝚞𝚢 𝚗𝚑𝚒ê𝚗, 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐à𝚢 𝚜𝚊𝚞, 𝙺𝚑𝚘𝚊 𝙽𝚑𝚒 𝚋ắ𝚝 đầ𝚞 𝚝𝚒ế𝚙 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚌𝚊 𝚍ươ𝚗𝚐 𝚝í𝚗𝚑, 𝚑ọ đượ𝚌 ư𝚞 𝚝𝚒ê𝚗 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊𝚖 𝚐𝚒𝚊 𝚌ô𝚗𝚐 𝚝á𝚌 đ𝚒ề𝚞 𝚝𝚛ị, 𝚌𝚑𝚞𝚢ể𝚗 𝚌á𝚌𝚑 𝚕𝚢 𝚝ạ𝚒 𝚔𝚑𝚞 𝚛𝚒ê𝚗𝚐 để 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚜ớ𝚖 𝚝𝚛ở 𝚟ề 𝚟ớ𝚒 𝚌𝚘𝚗.

Bé gái khi chào đời, nặng 2,6kg
Bé gái khi chào đời, nặng 2,6kg

𝙲á𝚌 𝚌𝚑ị đã đủ 𝟹 𝚕ầ𝚗 â𝚖 𝚝í𝚗𝚑 𝚂𝙰𝚁𝚂-𝙲𝚘𝚅-𝟸, 𝚋ở𝚒 𝚟ậ𝚢 𝚗𝚐𝚞ồ𝚗 𝚜ữ𝚊 𝚟ắ𝚝 𝚝ặ𝚗𝚐 𝚋é 𝚜ơ 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚛ấ𝚝 𝚊𝚗 𝚝𝚘à𝚗. “𝙱𝚒ế𝚝 𝚝𝚒𝚗, 𝚖ì𝚗𝚑 𝚌𝚑ỉ 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚋é. 𝙱ả𝚗 𝚝𝚑â𝚗 𝚖ì𝚗𝚑 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚗𝚞ô𝚒 𝚌𝚘𝚗 𝚗ê𝚗 𝚑𝚒ể𝚞 𝚜ữ𝚊 𝚖ẹ 𝚚𝚞ý 𝚐𝚒á 𝚝𝚑ế 𝚗à𝚘. 𝙽𝚐ườ𝚒 𝚖ẹ 𝚕ạ𝚒 đ𝚊𝚗𝚐 𝚑ô𝚗 𝚖ê, 𝚎𝚖 𝚋é 𝚛ấ𝚝 𝚝𝚑𝚒ệ𝚝 𝚝𝚑ò𝚒”, đ𝚒ề𝚞 𝚍ưỡ𝚗𝚐 𝙷.𝙰. 𝚗ó𝚒.

𝙷𝚒ệ𝚗 𝚝ạ𝚒, 𝚋é 𝚐á𝚒 đượ𝚌 𝚌ô 𝚛𝚞ộ𝚝 𝚌𝚑ă𝚖 𝚜ó𝚌 ở 𝚙𝚑ò𝚗𝚐 𝚌á𝚌𝚑 𝚕𝚢 𝚛𝚒ê𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝙺𝚑𝚘𝚊 𝙽𝚑𝚒, 𝚑𝚊𝚒 𝚌ô 𝚌𝚑á𝚞 đã 𝚡é𝚝 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚖 𝚂𝙰𝚁𝚂-𝙲𝚘𝚅-𝟸, 𝚔ế𝚝 𝚚𝚞ả â𝚖 𝚝í𝚗𝚑. 𝙳𝚘 𝚖ẹ 𝚟ẫ𝚗 𝚋ấ𝚝 𝚝ỉ𝚗𝚑, 𝚌𝚘𝚗 𝚌𝚑ư𝚊 đượ𝚌 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑 đặ𝚝 𝚝ê𝚗. 𝙲𝚑ị 𝙷. 𝙰. đã ở 𝚕ạ𝚒 𝙱ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗 𝙱ệ𝚗𝚑 𝚗𝚑𝚒ệ𝚝 đớ𝚒 𝚃𝚛𝚞𝚗𝚐 ươ𝚗𝚐 𝚑ơ𝚗 𝟸𝟶 𝚗𝚐à𝚢 𝚗𝚊𝚢, 𝚝ừ 𝚔𝚑𝚒 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗 𝚝𝚑ự𝚌 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚌á𝚌𝚑 𝚕𝚢 𝚢 𝚝ế (𝚗𝚐à𝚢 𝟻/𝟻).

𝙲𝚘𝚗 𝚝𝚛𝚊𝚒 𝟽 𝚝𝚑á𝚗𝚐 𝚝𝚞ổ𝚒 𝚋𝚞ộ𝚌 𝚙𝚑ả𝚒 𝚌𝚑𝚞𝚢ể𝚗 𝚜𝚊𝚗𝚐 𝚞ố𝚗𝚐 𝚜ữ𝚊 𝚌ô𝚗𝚐 𝚝𝚑ứ𝚌. 𝚃𝚛ướ𝚌 đó, 𝚋é 𝚞ố𝚗𝚐 𝚜ữ𝚊 𝚖ẹ 𝚑𝚘à𝚗 𝚝𝚘à𝚗. 𝙲𝚑ồ𝚗𝚐 𝚌𝚑ị 𝚖ộ𝚝 𝚖ì𝚗𝚑 𝚌𝚑ă𝚖 𝚜ó𝚌 𝚌𝚘𝚗, ô𝚗𝚐 𝚋à ở 𝚟ù𝚗𝚐 𝚍ị𝚌𝚑 𝙱ắ𝚌 𝙽𝚒𝚗𝚑 𝚗ê𝚗 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑ể 𝚚𝚞𝚊 𝚐𝚒ú𝚙 đỡ. 𝙽𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐à𝚢 đầ𝚞 𝚌𝚑ị 𝙷.𝙰. 𝚟ắ𝚗𝚐 𝚗𝚑à, 𝚌𝚘𝚗 𝚝𝚛𝚊𝚒 𝚔𝚑ó𝚌 𝚗𝚐ặ𝚝 đò𝚒 𝚖ẹ, 𝚔𝚑𝚒 𝚗𝚐ủ 𝚕𝚒ê𝚗 𝚝ụ𝚌 𝚛ú𝚌 𝚡𝚞𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚊𝚗𝚑 để 𝚝ì𝚖 𝚝𝚒.

Những ml sữa quý giá được hai nữ điều dưỡng vắt tặng em bé
Những ml sữa quý giá được hai nữ điều dưỡng vắt tặng em bé

𝙱é 𝚞ố𝚗𝚐 𝚜ữ𝚊 𝚌ô𝚗𝚐 𝚝𝚑ứ𝚌 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚎𝚗, 𝚖ấ𝚢 𝚗𝚐à𝚢 đầ𝚞 𝚝𝚑ì 𝚝𝚒ê𝚞 𝚌𝚑ả𝚢, 𝚖ấ𝚢 𝚗𝚐à𝚢 𝚜𝚊𝚞 𝚕ạ𝚒 𝚝á𝚘 𝚋ó𝚗. 𝙼ấ𝚝 𝚔𝚑𝚘ả𝚗𝚐 𝚐ầ𝚗 𝚖ộ𝚝 𝚝𝚞ầ𝚗 𝚝𝚑𝚊𝚢 𝚕𝚒ê𝚗 𝚝ụ𝚌 𝚌á𝚌 𝚕𝚘ạ𝚒 𝚜ữ𝚊, 𝚎𝚖 𝚋é 𝚖ớ𝚒 ă𝚗 đượ𝚌 𝚟à 𝚋ớ𝚝 𝚚𝚞ấ𝚢 𝚔𝚑ó𝚌 𝚑ơ𝚗.

Ở 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗, 𝚜ữ𝚊 𝚟ề 𝚗𝚑𝚒ề𝚞, 𝚋ầ𝚞 𝚗𝚐ự𝚌 𝚌𝚑ị 𝙷.𝙰. 𝚌ươ𝚗𝚐 𝚝ứ𝚌, đ𝚊𝚞 đớ𝚗, 𝚙𝚑ả𝚒 𝚍ù𝚗𝚐 𝚖á𝚢 𝚟ắ𝚝 𝚜ữ𝚊 𝚛𝚊 𝚗𝚐𝚘à𝚒. “𝚇ó𝚝 𝚌𝚘𝚗 𝚟ì 𝚌𝚑á𝚞 𝚌ò𝚗 𝚚𝚞á 𝚗𝚑ỏ. 𝙲𝚘𝚗 ở 𝚗𝚑à 𝚝𝚑ì 𝚔𝚑á𝚝 𝚜ữ𝚊, 𝚚𝚞ấ𝚢 𝚔𝚑ó𝚌, 𝚖ẹ ở đâ𝚢 𝚕ạ𝚒 𝚙𝚑ả𝚒 𝚋ỏ 𝚜ữ𝚊 đ𝚒”, 𝚌𝚑ị 𝙷.𝙰. 𝚗ó𝚒.

𝙽ữ đ𝚒ề𝚞 𝚍ưỡ𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜ẻ, 𝚌𝚑ị 𝚌𝚑ư𝚊 𝚛õ 𝚔𝚑𝚒 𝚗à𝚘 đượ𝚌 𝚟ề 𝚗𝚑à 𝚟ì 𝚟ẫ𝚗 đ𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚌á𝚌𝚑 𝚕𝚢. Đ𝚒ề𝚞 𝚌𝚑ị 𝚕𝚘 𝚕ắ𝚗𝚐 𝚗𝚑ấ𝚝 𝚕à 𝚜ữ𝚊 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚟ề 𝚗𝚑𝚒ề𝚞, 𝚗ế𝚞 để 𝚕â𝚞 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚖ấ𝚝 𝚑ẳ𝚗, 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌ò𝚗 𝚜ữ𝚊 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚘𝚗 𝚋ú.

𝙼𝚘𝚗𝚐 ướ𝚌 𝚕ớ𝚗 𝚗𝚑ấ𝚝 𝚌ủ𝚊 𝚌𝚑ị 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚗𝚑ư 𝚝ấ𝚝 𝚌ả 𝚗𝚑â𝚗 𝚟𝚒ê𝚗 𝚢 𝚝ế 𝚌ó 𝚌𝚘𝚗 𝚗𝚑ỏ 𝚕à 𝚜ớ𝚖 đượ𝚌 𝚝𝚛ở 𝚟ề 𝚐ặ𝚙 𝚌𝚘𝚗. “𝙲ả 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚖ẹ đ𝚊𝚗𝚐 𝚑ô𝚗 𝚖ê 𝚔𝚒𝚊, 𝚖ì𝚗𝚑 𝚝𝚒𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗𝚑 𝚝𝚑ầ𝚗 𝚌𝚑ị ấ𝚢 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚌ó 𝚔𝚑á𝚝 𝚔𝚑𝚊𝚘 𝚖ã𝚗𝚑 𝚕𝚒ệ𝚝 đượ𝚌 𝚝ỉ𝚗𝚑 𝚍ậ𝚢 để ô𝚖 𝚌𝚘𝚗. 𝙷𝚢 𝚟ọ𝚗𝚐 𝚌𝚑ị ấ𝚢 𝚜ớ𝚖 𝚔𝚑ỏ𝚎 𝚕ạ𝚒, 𝚜𝚊𝚞 đó 𝚖ẹ 𝚟à 𝚋é 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚐ặ𝚙 𝚗𝚑𝚊𝚞”. đ𝚒ề𝚞 𝚍ưỡ𝚗𝚐 𝙷.𝙰. 𝚗ó𝚒.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/me-mac-covid-19-hon-me-be-so-sinh-duoc-dieu-duong-vat-sua-nuoi-duong-740310.html

Từ khóa:

Cùng chuyên mục