Vay ngân hàng 300 triệu mua xe cứu thương chở người nghèo miễn phí

𝙱ị 𝚌ắ𝚝 𝚕ươ𝚗𝚐, 𝚙𝚑ả𝚒 𝚋á𝚗 𝚑à𝚗𝚐 𝚘𝚗𝚕𝚒𝚗𝚎 𝚔𝚒ế𝚖 𝚜ố𝚗𝚐, 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚊𝚗𝚑 𝚃𝚑ắ𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚖ấ𝚢 𝚋ă𝚗 𝚔𝚑𝚘ă𝚗, 𝚌𝚊𝚗 đả𝚖 đứ𝚗𝚐 𝚛𝚊 𝚟𝚊𝚢 𝚗𝚐â𝚗 𝚑à𝚗𝚐 để 𝚖𝚞𝚊 𝚡𝚎 𝚌ứ𝚞 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚐𝚒ú𝚙…

Mồ hôi, nước mắt đã rơi trên chiến tuyến chống dịch COVID-19

𝙶𝚒ặ𝚌 𝙲𝙾𝚅𝙸𝙳-𝟷𝟿 à𝚘 đế𝚗, 𝚌á𝚌 𝚌𝚑𝚒ế𝚗 𝚜ĩ á𝚘 𝚝𝚛ắ𝚗𝚐 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚝𝚑ầ𝚗 𝚝ố𝚌, 𝚔𝚑ẩ𝚗 𝚝𝚛ươ𝚗𝚐 𝚋ă𝚗𝚐 𝚖ì𝚗𝚑 𝚝𝚛ê𝚗 𝚝𝚞𝚢ế𝚗 đầ𝚞 𝚌𝚑ố𝚗𝚐 𝚍ị𝚌𝚑. 𝚇𝚞𝚢ê𝚗 đê𝚖 𝚕ấ𝚢 𝚖ẫ𝚞, 𝚔𝚑𝚘𝚊𝚗𝚑 𝚟ù𝚗𝚐 𝚍ị𝚌𝚑, đ𝚒ề𝚞…

Bà cụ 87 tuổi đạp xe chở nước “tiếp viện” cán bộ kiểm soát dịch bệnh

𝙱à 𝚌ụ 𝟾𝟽 𝚝𝚞ổ𝚒 𝚐𝚒ữ𝚊 𝚝𝚛ư𝚊 𝚗ắ𝚗𝚐 đạ𝚙 𝚡𝚎 𝚌𝚑ở 𝚗ướ𝚌, đư𝚊 𝚌𝚊𝚖 đế𝚗 𝚝ặ𝚗𝚐 𝚕ự𝚌 𝚕ượ𝚗𝚐 𝚕à𝚖 𝚗𝚑𝚒ệ𝚖 𝚟ụ 𝚔𝚒ể𝚖 𝚜𝚘á𝚝 𝚍ị𝚌𝚑 𝚋ệ𝚗𝚑 để độ𝚗𝚐 𝚟𝚒ê𝚗. 𝙽𝚐à𝚢 𝟷𝟾-𝟻,…

Nghẹn ngào chiến sĩ vọng bái mẹ trước bàn thờ lập trong đơn vị

𝙺𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑ể 𝚟ề 𝚚𝚞ê 𝚌𝚑ị𝚞 𝚝𝚊𝚗𝚐 𝚍𝚘 đạ𝚒 𝚍ị𝚌𝚑 𝙲𝙾𝚅𝙸𝙳-𝟷𝟿, 𝚋𝚒𝚗𝚑 𝚗𝚑ì 𝙽𝚐𝚞𝚢ễ𝚗 𝙷𝚞𝚢 𝙷𝚘à𝚗𝚐 𝚗é𝚗 𝚗𝚒ề𝚖 đ𝚊𝚞 𝚛𝚒ê𝚗𝚐, 𝚟ọ𝚗𝚐 𝚋á𝚒 𝚖ẹ 𝚗𝚐𝚊𝚢 𝚝𝚛ướ𝚌 𝚋à𝚗 𝚝𝚑ờ 𝚕ậ𝚙 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 đơ𝚗…

Nhặt được bọc tiền trên đường, 3 học sinh tiểu học có hành động cực đẹp

𝚃𝚛ê𝚗 đườ𝚗𝚐 đ𝚒 𝚑ọ𝚌 𝚟ề, 𝟹 𝚎𝚖 𝚑ọ𝚌 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚝𝚒ể𝚞 𝚑ọ𝚌 𝚗𝚑ặ𝚝 đượ𝚌 𝚋ọ𝚌 𝚝𝚒ề𝚗 𝚌ó 𝟺𝟸 𝚝𝚛𝚒ệ𝚞 đồ𝚗𝚐 đã đ𝚎𝚖 đế𝚗 𝚌ô𝚗𝚐 𝚊𝚗 𝚝𝚛ì𝚗𝚑 𝚋á𝚘. 𝙽𝚐à𝚢 𝟷𝟸/𝟻, 𝚊𝚗𝚑…

Những suất cơm ‘0 đồng’ lan tỏa yêu thương giữa mùa giữa dịch

𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚝𝚑ự𝚌 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚌á𝚌𝚑 𝚕𝚢, 𝚝ấ𝚝 𝚌ả 𝚌á𝚌 𝚌ở 𝚜ở 𝚔𝚒𝚗𝚑 𝚍𝚘𝚊𝚗𝚑, 𝚌ử𝚊 𝚑à𝚗𝚐 ă𝚗 𝚞ố𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚞 𝚟ự𝚌 𝙱ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗 𝙺 𝚌ơ 𝚜ở 𝚃â𝚗 𝚃𝚛𝚒ề𝚞 (𝙷à 𝙽ộ𝚒)…

Thương lắm hình ảnh nữ nhân viên y tế bị ngất khi đi lấy mẫu ở vùng dịch lớn

𝙼ạ𝚗𝚐 𝚡ã 𝚑ộ𝚒 𝚝ừ 𝚌𝚑𝚒ề𝚞 𝚚𝚞𝚊 𝚕𝚊𝚗 𝚝𝚛𝚞𝚢ề𝚗 𝚋ứ𝚌 ả𝚗𝚑 𝚖ộ𝚝 𝚗ữ 𝚗𝚑â𝚗 𝚟𝚒ê𝚗 𝚢 𝚝ế ở 𝙱ắ𝚌 𝙽𝚒𝚗𝚑 đã 𝚋ị 𝚗𝚐ấ𝚝 𝚜á𝚗𝚐 𝟷𝟶-𝟻 𝚔𝚑𝚒 đ𝚒 𝚕ấ𝚢 𝚖ẫ𝚞 𝚋ệ𝚗𝚑…

Những suất ăn từ thiện được trao trong đêm

𝙲ả𝚖 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚕𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊𝚗𝚐 𝚌ơ 𝚗𝚑ỡ 𝚟à 𝚕𝚊𝚘 độ𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚑è𝚘 𝚕à𝚖 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 đê𝚖, 𝚊𝚗𝚑 𝙽𝚐𝚞𝚢ễ𝚗 𝙷ữ𝚞 𝙿𝚑ướ𝚌 (𝟹𝟺 𝚝𝚞ổ𝚒, 𝚗𝚐ụ 𝙿.𝙰𝚗 𝙺𝚑á𝚗𝚑, 𝚀.𝙽𝚒𝚗𝚑 𝙺𝚒ề𝚞, 𝚃𝙿.𝙲ầ𝚗 𝚃𝚑ơ) đứ𝚗𝚐…

Hai công nhân ngành điện lực dũng cảm cứu sống 5 người dân

𝚃ổ𝚗𝚐 𝚌ô𝚗𝚐 𝚝𝚢 Đ𝚒ệ𝚗 𝚕ự𝚌 𝚖𝚒ề𝚗 𝙱ắ𝚌 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚒ế𝚝, 𝚗𝚐à𝚢 𝟿/𝟻/𝟸𝟶𝟸𝟷, 𝚝ạ𝚒 𝚝𝚑ị 𝚡ã 𝚃ừ 𝚂ơ𝚗 (𝙱ắ𝚌 𝙽𝚒𝚗𝚑) 𝚟à 𝚡ã 𝙼𝚊𝚒 Đì𝚗𝚑, 𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝙷𝚒ệ𝚙 (𝙱ắ𝚌 𝙶𝚒𝚊𝚗𝚐), 𝚑𝚊𝚒 𝚊𝚗𝚑 𝚌ô𝚗𝚐…