Bố là bệnh nhân COVID-19 vừa qua đời, hai con nhỏ tự chăm nhau trong khu cách ly

4 tuần trước

𝙱ố 𝚕à 𝙱𝙽𝟹𝟶𝟻𝟻 𝚟ừ𝚊 𝚚𝚞𝚊 đờ𝚒 𝚑ô𝚖 𝟷𝟼/𝟻, 𝚖ẹ 𝚟à 𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚛𝚊𝚒 đề𝚞 𝚖ắ𝚌 𝙲𝙾𝚅𝙸𝙳-𝟷𝟿, 𝚋é 𝚃𝚞𝚢ế𝚝 𝚌ù𝚗𝚐 𝚎𝚖 𝚐á𝚒 𝚙𝚑ả𝚒 𝚝ự 𝚌𝚑ă𝚖 𝚜ó𝚌 𝚗𝚑𝚊𝚞 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚞 𝚌á𝚌𝚑 𝚕𝚢 𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚃𝚑𝚞ậ𝚗 𝚃𝚑à𝚗𝚑, 𝙱ắ𝚌 𝙽𝚒𝚗𝚑.

𝙽𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐à𝚢 𝚗à𝚢, 𝚝ạ𝚒 𝚝â𝚖 𝚍ị𝚌𝚑 𝙱ắ𝚌 𝙽𝚒𝚗𝚑, 𝚌𝚘𝚗 𝚜ố 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚗𝚑â𝚗 𝚖ắ𝚌 𝙲𝙾𝚅𝙸𝙳-𝟷𝟿 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚗𝚐ừ𝚗𝚐 𝚝ă𝚗𝚐, 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑 𝚕𝚢 𝚝á𝚗 𝚟ì 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚕à 𝙵𝟶 𝚗𝚑ậ𝚙 𝚟𝚒ệ𝚗 đ𝚒ề𝚞 𝚝𝚛ị, 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚕à 𝙵𝟷 𝚙𝚑ả𝚒 đ𝚒 𝚌á𝚌𝚑 𝚕𝚢 𝚝ậ𝚙 𝚝𝚛𝚞𝚗𝚐. 𝙺𝚑ô𝚗𝚐 í𝚝 𝚌â𝚞 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 ở 𝚔𝚑𝚞 𝚌á𝚌𝚑 𝚕𝚢 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚙𝚑ả𝚒 𝚛ơ𝚒 𝚗ướ𝚌 𝚖ắ𝚝.

𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚌ă𝚗 𝚙𝚑ò𝚗𝚐 𝚗𝚑ỏ ở 𝚔𝚑𝚞 𝚌á𝚌𝚑 𝚕𝚢 Đ𝙷 𝙺ỹ 𝚝𝚑𝚞ậ𝚝 – 𝙷ậ𝚞 𝚌ầ𝚗 𝙲ô𝚗𝚐 𝚊𝚗 𝙽𝚑â𝚗 𝚍â𝚗 (𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚃𝚑𝚞ậ𝚗 𝚃𝚑à𝚗𝚑, 𝙱ắ𝚌 𝙽𝚒𝚗𝚑), 𝚑𝚊𝚒 đứ𝚊 𝚝𝚛ẻ 𝟿 𝚝𝚞ổ𝚒 𝚟à 𝟻 𝚝𝚞ổ𝚒 𝚗𝚐ơ 𝚗𝚐á𝚌, 𝚋ấ𝚞 𝚟í𝚞 𝚟à𝚘 𝚗𝚑𝚊𝚞 𝚐𝚒ữ𝚊 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚑𝚘à𝚗 𝚝𝚘à𝚗 𝚡𝚊 𝚕ạ. 𝙲𝚑ị 𝙽𝚐𝚊, 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚍ì ở 𝚌ù𝚗𝚐 𝚙𝚑ò𝚗𝚐 𝚟ớ𝚒 𝚑𝚊𝚒 𝚌𝚑á𝚞 𝚐á𝚒 𝙽𝚐𝚞𝚢ễ𝚗 𝚃𝚑ị 𝚃𝚞𝚢ế𝚝 (𝚂𝙽 𝟸𝟶𝟷𝟸), 𝙽𝚐𝚞𝚢ễ𝚗 𝚇𝚞â𝚗 𝙼𝚊𝚒 (𝚂𝙽 𝟸𝟶𝟷𝟼) 𝚝𝚑ỉ𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚘ả𝚗𝚐 𝚗é𝚗 𝚝𝚒ế𝚗𝚐 𝚝𝚑ở 𝚍à𝚒 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘 𝟸 𝚌𝚑á𝚞 𝚗𝚑ỏ.

Hai chị em Tuyết và Mai ở khu cách ly.
Hai chị em Tuyết và Mai ở khu cách ly.

𝙲𝚑ị 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚋𝚒ế𝚝 𝚜𝚊𝚞 𝚔𝚑𝚒 𝚑ế𝚝 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚌á𝚌𝚑 𝚕𝚢 𝚝ậ𝚙 𝚝𝚛𝚞𝚗𝚐, 𝚖ấ𝚢 đứ𝚊 𝚌𝚑á𝚞 𝚌𝚑ị 𝚜ẽ đ𝚒 đâ𝚞, 𝚟ề đâ𝚞, 𝚕ấ𝚢 𝚊𝚒 𝚕à 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚌𝚑ă𝚖 𝚜ó𝚌 𝚔𝚑𝚒 𝚋ố 𝚋ọ𝚗 𝚝𝚛ẻ 𝚕à 𝚊𝚗𝚑 𝙽𝚐𝚞𝚢ễ𝚗 𝙷ữ𝚞 𝙷ù𝚗𝚐 (𝙱𝙽𝟹𝟶𝟻𝟻, 𝚝𝚛ú 𝚝ạ𝚒 𝚡ã 𝙼ã𝚘 Đ𝚒ề𝚗, 𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚃𝚑𝚞ậ𝚗 𝚃𝚑à𝚗𝚑) 𝚟ừ𝚊 𝚚𝚞𝚊 đờ𝚒 𝚌á𝚌𝚑 đâ𝚢 𝚟à𝚒 𝚗𝚐à𝚢. 𝙼ẹ 𝚟à 𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚛𝚊𝚒 𝚌ủ𝚊 𝟸 𝚋é 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚖ắ𝚌 𝙲𝙾𝚅𝙸𝙳-𝟷𝟿 𝚟à đ𝚊𝚗𝚐 đ𝚒ề𝚞 𝚝𝚛ị 𝚝ạ𝚒 𝟸 𝚗ơ𝚒 𝚔𝚑á𝚌 𝚗𝚑𝚊𝚞. 𝙰𝚗𝚑 𝙱𝚒ê𝚗 – 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚌𝚑ị 𝙽𝚐𝚊 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜ẻ 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑 𝚊𝚗𝚑 𝙷ù𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚞ộ𝚌 𝚍𝚒ệ𝚗 𝚔𝚑ó 𝚔𝚑ă𝚗.

𝙰𝚗𝚑 𝙷ù𝚗𝚐 𝚕à𝚖 𝚌ô𝚗𝚐 𝚗𝚑â𝚗 𝚗𝚞ô𝚒 𝚌ả 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑, 𝚟ợ 𝚊𝚗𝚑 𝚕à 𝚕𝚊𝚘 độ𝚗𝚐 𝚝ự 𝚍𝚘, 𝚊𝚒 𝚝𝚑𝚞ê 𝚐ì 𝚕à𝚖 đấ𝚢, 𝚌ố 𝚔𝚒ế𝚖 đồ𝚗𝚐 𝚛𝚊 đồ𝚗𝚐 𝚟à𝚘 𝚙𝚑ụ 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚗𝚞ô𝚒 𝟹 𝚌𝚘𝚗 𝚗𝚑ỏ 𝚍ạ𝚒. Đị𝚗𝚑 𝚖ệ𝚗𝚑 𝚝ă𝚖 𝚝ố𝚒 𝚋ắ𝚝 đầ𝚞 𝚟à𝚘 𝚖ộ𝚝 𝚗𝚐à𝚢 𝚌𝚞ố𝚒 𝚗ă𝚖 𝟸𝟶𝟸𝟶, 𝚊𝚗𝚑 𝙷ù𝚗𝚐 𝚋ị 𝚝𝚊𝚒 𝚗ạ𝚗 𝚐𝚒𝚊𝚘 𝚝𝚑ô𝚗𝚐, 𝚙𝚑ả𝚒 đ𝚒ề𝚞 𝚝𝚛ị 𝚗ã𝚘 ở 𝙱ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗 𝚅𝚒ệ𝚝 Đứ𝚌. 𝙰𝚗𝚑 𝙷ù𝚗𝚐 𝚕ạ𝚒 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌ó 𝚋ả𝚘 𝚑𝚒ể𝚖 𝚗ê𝚗 𝚌𝚑ị 𝙳𝚞𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚑ỉ 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚌𝚑ă𝚖 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐. 𝙲𝚞ộ𝚌 𝚜ố𝚗𝚐 𝚌ủ𝚊 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑 𝚊𝚗𝚑 𝚌𝚑ị 𝚕ạ𝚒 𝚝𝚑ê𝚖 𝚔𝚑ó 𝚔𝚑ă𝚗 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚌𝚑ấ𝚝.

𝚂𝚊𝚞 đó, 𝚊𝚗𝚑 𝙷ù𝚗𝚐 𝚋ị 𝚋𝚒ế𝚗 𝚌𝚑ứ𝚗𝚐 𝚟𝚒ê𝚖 𝚖à𝚗𝚐 𝚗ã𝚘 𝚖ủ, đượ𝚌 𝚌𝚑𝚞𝚢ể𝚗 𝚝𝚒ế𝚙 𝚝ớ𝚒 𝙱ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗 𝙱ệ𝚗𝚑 𝙽𝚑𝚒ệ𝚝 đớ𝚒 𝚃𝚛𝚞𝚗𝚐 ươ𝚗𝚐 𝚌ơ 𝚜ở 𝟸 (𝚡ã 𝙺𝚒𝚖 𝙲𝚑𝚞𝚗𝚐, Đô𝚗𝚐 𝙰𝚗𝚑, 𝙷à 𝙽ộ𝚒) đ𝚒ề𝚞 𝚝𝚛ị 𝚝ừ 𝚗𝚐à𝚢 𝟸𝟺/𝟺. 𝙳𝚘 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚝ì𝚗𝚑 𝚚𝚞á 𝚗ặ𝚗𝚐, 𝚐ầ𝚗 𝟷𝟶 𝚗𝚐à𝚢 𝚜𝚊𝚞, 𝚊𝚗𝚑 𝙷ù𝚗𝚐 𝚋ị 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗 𝚝𝚛ả 𝚟ề.

Duy và 2 em là F1, sau đó Duy thành F0 được đưa đi điều trị tại Bệnh viện dã chiến Gia Bình.
Duy và 2 em là F1, sau đó Duy thành F0 được đưa đi điều trị tại Bệnh viện dã chiến Gia Bình.

𝚂ố 𝚙𝚑ậ𝚗 𝚋𝚒 đá𝚝 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚗𝚐ừ𝚗𝚐 𝚋á𝚖 𝚕ấ𝚢 𝚌𝚘𝚗 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚔𝚑ố𝚗 𝚔𝚑ổ, 𝚗𝚐à𝚢 𝟻/𝟻, 𝚔𝚑𝚒 𝚝𝚎𝚜𝚝 𝚗𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚜à𝚗𝚐 𝚕ọ𝚌, 𝚂ở 𝚈 𝚝ế 𝙱ắ𝚌 𝙽𝚒𝚗𝚑 𝚙𝚑á𝚝 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚊𝚗𝚑 𝙷ù𝚗𝚐 𝚍ươ𝚗𝚐 𝚝í𝚗𝚑 𝚟ớ𝚒 𝚂𝙰𝚁𝚂-𝙲𝚘𝚅-𝟸 𝚝ừ 𝚗𝚐𝚞ồ𝚗 𝚕â𝚢 𝙱ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗 𝙽𝚑𝚒ệ𝚝 đớ𝚒 𝚃𝚛𝚞𝚗𝚐 ươ𝚗𝚐 𝚌ơ 𝚜ở 𝟸 (𝙺𝚒𝚖 𝙲𝚑𝚞𝚗𝚐, Đô𝚗𝚐 𝙰𝚗𝚑, 𝙷à 𝙽ộ𝚒). 𝙲𝚑ị 𝙳𝚞𝚗𝚐 – 𝚟ợ 𝚊𝚗𝚑 𝙷ù𝚗𝚐 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚌ó 𝚔ế𝚝 𝚚𝚞ả 𝚡é𝚝 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚖 𝚖ắ𝚌 𝙲𝙾𝚅𝙸𝙳-𝟷𝟿. 𝙲ả 𝚑𝚊𝚒 đượ𝚌 đ𝚒ề𝚞 𝚝𝚛ị 𝚝ạ𝚒 𝙱ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗 𝙱ệ𝚗𝚑 𝙽𝚑𝚒ệ𝚝 đớ𝚒 𝚃𝚛𝚞𝚗𝚐 ươ𝚗𝚐 𝚌ơ 𝚜ở 𝟸.

𝙱𝚊 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚌𝚘𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚊𝚗𝚑 𝚌𝚑ị 𝚕à 𝚌𝚑á𝚞 𝙽𝚐𝚞𝚢ễ𝚗 𝙷ữ𝚞 𝙳𝚞𝚢 (𝚂𝙽 𝟸𝟶𝟶𝟿), 𝙽𝚐𝚞𝚢ễ𝚗 𝚃𝚑ị 𝚃𝚞𝚢ế𝚝 (𝚂𝙽 𝟸𝟶𝟷𝟸), 𝙽𝚐𝚞𝚢ễ𝚗 𝚇𝚞â𝚗 𝙼𝚊𝚒 (𝟸𝟶𝟷𝟼) 𝚕à 𝙵𝟷, đượ𝚌 đư𝚊 đ𝚒 𝚌á𝚌𝚑 𝚕𝚢 𝚝ạ𝚒 Đ𝙷 𝙺ỹ 𝚝𝚑𝚞ậ𝚝 – 𝙷ậ𝚞 𝚌ầ𝚗 𝙲ô𝚗𝚐 𝚊𝚗 𝙽𝚑â𝚗 𝚍â𝚗. 𝙳ù đượ𝚌 𝚌ấ𝚙 𝚌ứ𝚞 đ𝚒ề𝚞 𝚝𝚛ị 𝚝í𝚌𝚑 𝚌ự𝚌 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚝ố𝚒 𝟷𝟼/𝟻 𝚊𝚗𝚑 𝙷ù𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚊 𝚔𝚑ỏ𝚒 𝚟ớ𝚒 𝚌𝚑ẩ𝚗 đ𝚘á𝚗 𝚝ử 𝚟𝚘𝚗𝚐 𝚍𝚘 𝚟𝚒ê𝚖 𝚖à𝚗𝚐 𝚗ã𝚘 𝚖ủ 𝚋𝚒ế𝚗 𝚌𝚑ứ𝚗𝚐, 𝚗𝚑𝚒ễ𝚖 𝚔𝚑𝚞ẩ𝚗 𝚑𝚞𝚢ế𝚝 𝚝𝚛ê𝚗 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚗𝚑â𝚗 𝚐𝚒ã𝚗 𝚗ã𝚘 𝚝𝚑ấ𝚝, 𝚍𝚒 𝚌𝚑ứ𝚗𝚐 𝚌𝚑ấ𝚗 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚜ọ 𝚗ã𝚘, 𝚜𝚞𝚢 𝚑ô 𝚑ấ𝚙, 𝚟𝚒ê𝚖 𝚙𝚑ổ𝚒 𝚗ặ𝚗𝚐 𝚍𝚘 𝚂𝙰𝚁𝚂-𝙲𝚘𝚅-𝟸.

“𝙺𝚑𝚒 𝚊𝚗𝚑 𝙷ù𝚗𝚐 𝚖ấ𝚝, 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚟ợ đ𝚒ề𝚞 𝚝𝚛ị 𝚌ù𝚗𝚐 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 đượ𝚌 𝚗𝚑ì𝚗 𝚖ặ𝚝 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚕ầ𝚗 𝚌𝚞ố𝚒. 𝙲á𝚌 𝚌𝚘𝚗 𝚊𝚗𝚑 𝙷ù𝚗𝚐 𝚟ẫ𝚗 ở 𝚔𝚑𝚞 𝚌á𝚌𝚑 𝚕𝚢 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑ể 𝚟ề 𝚌𝚑ị𝚞 𝚝𝚊𝚗𝚐 𝚋ố. 𝙽𝚐𝚑𝚎 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚕ớ𝚗 𝚗ó𝚒 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗, 𝚌ó 𝚕ẽ 𝚋ọ𝚗 𝚝𝚛ẻ đã 𝚋𝚒ế𝚝 𝚋ố 𝚖ấ𝚝 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚌𝚑ú𝚗𝚐 𝚌ò𝚗 𝚚𝚞á 𝚗𝚑ỏ 𝚗ê𝚗 𝚌𝚑ư𝚊 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚝𝚑ứ𝚌 đượ𝚌 𝚑ế𝚝 𝚜ự 𝚖ấ𝚝 𝚖á𝚝, 𝚌𝚑ỉ 𝚌ó 𝚌ậ𝚞 𝚌𝚘𝚗 𝚝𝚛𝚊𝚒 𝚕ớ𝚗 𝚕à 𝚋𝚞ồ𝚗 𝚋ã, í𝚝 𝚗ó𝚒 𝚑ẳ𝚗”, 𝚊𝚗𝚑 𝙱𝚒ê𝚗 𝚔ể 𝚕ạ𝚒.

Tuyết chăm sóc em gái 5 tuổi ở khu cách ly.
Tuyết chăm sóc em gái 5 tuổi ở khu cách ly.

𝚃𝚛ớ 𝚝𝚛ê𝚞 𝚝𝚑𝚊𝚢, 𝚋𝚞ổ𝚒 𝚝𝚛ư𝚊 𝚜𝚊𝚞 𝚑ô𝚖 𝚋ố 𝚖ấ𝚝, 𝚋é 𝙳𝚞𝚢 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚌ó 𝚔ế𝚝 𝚚𝚞ả 𝚍ươ𝚗𝚐 𝚝í𝚗𝚑 𝚟ớ𝚒 𝚂𝙰𝚁𝚂-𝙲𝚘𝚅-𝟸, 𝚗𝚐𝚊𝚢 𝚕ậ𝚙 𝚝ứ𝚌 𝚌ậ𝚞 𝚋é đượ𝚌 𝚌𝚑𝚞𝚢ể𝚗 𝚝ớ𝚒 𝙱ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗 𝚍ã 𝚌𝚑𝚒ế𝚗 𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝙶𝚒𝚊 𝙱ì𝚗𝚑. 𝙻ú𝚌 𝚗à𝚢, 𝚌𝚑ỉ 𝚌ò𝚗 𝚋é 𝚃𝚞𝚢ế𝚝 𝚟à 𝙼𝚊𝚒, 𝚑𝚊𝚒 𝚌𝚑ị 𝚎𝚖 𝚝ự 𝚌𝚑ă𝚖 𝚗𝚑𝚊𝚞, 𝚕ủ𝚒 𝚝𝚑ủ𝚒 𝚚𝚞𝚊𝚗𝚑 𝚌ă𝚗 𝚙𝚑ò𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚞 𝚌á𝚌𝚑 𝚕𝚢. 𝙱á𝚌 𝚜ĩ 𝙽𝚐ô 𝚃𝚑ị 𝙻𝚒𝚗𝚑 (𝚃𝚛𝚞𝚗𝚐 𝚝â𝚖 𝚈 𝚝ế 𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚃𝚑𝚞ậ𝚗 𝚃𝚑à𝚗𝚑) 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚒ế𝚝, 𝟹 𝚊𝚗𝚑 𝚎𝚖 𝙳𝚞𝚢 đượ𝚌 đư𝚊 𝚝ớ𝚒 𝚌á𝚌𝚑 𝚕𝚢 𝚝ậ𝚙 𝚝𝚛𝚞𝚗𝚐 𝚝ừ 𝚗𝚐à𝚢 𝟼/𝟻.

𝙲𝚑ị 𝙽𝚐𝚊 – 𝚍ì 𝚛𝚞ộ𝚝 𝚌ủ𝚊 𝚌á𝚌 𝚌𝚑á𝚞 𝚕à 𝙵𝟷 𝚌ũ𝚗𝚐 đượ𝚌 𝚋ố 𝚝𝚛í ở 𝚌ù𝚗𝚐 𝚙𝚑ò𝚗𝚐, 𝚝𝚞𝚢 𝚗𝚑𝚒ê𝚗 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚙𝚑ụ 𝚗ữ 𝚗à𝚢 𝚌ò𝚗 𝚌ó 𝚌𝚘𝚗 𝚗𝚑ỏ 𝟸 𝚝𝚞ổ𝚒 𝚗ê𝚗 𝚙𝚑ầ𝚗 𝚕ớ𝚗 𝚊𝚗𝚑 𝚎𝚖 𝙳𝚞𝚢 𝚝ự 𝚋ả𝚘 𝚋𝚊𝚗, 𝚌𝚑ă𝚖 𝚜ó𝚌 𝚗𝚑𝚊𝚞. “𝙲á𝚌 𝚌𝚑á𝚞 𝚛ấ𝚝 𝚗𝚐𝚘𝚊𝚗, 𝚌ó 𝚕ẽ 𝚍𝚘 𝚑𝚘à𝚗 𝚌ả𝚗𝚑 𝚔𝚑ó 𝚔𝚑ă𝚗 𝚝ừ 𝚋é 𝚗ê𝚗 𝚌ả 𝟹 𝚊𝚗𝚑 𝚎𝚖 𝙳𝚞𝚢 đề𝚞 𝚝ự 𝚕ậ𝚙, 𝚌ó ý 𝚝𝚑ứ𝚌 𝚝ự ă𝚗 𝚞ố𝚗𝚐, 𝚟ệ 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚌á 𝚗𝚑â𝚗. 𝙼ỗ𝚒 𝚔𝚑𝚒 𝚌á𝚌 𝚌ô 𝚐õ 𝚌ử𝚊 để đ𝚘 𝚗𝚑𝚒ệ𝚝 độ đề𝚞 𝚖𝚊𝚗𝚐 𝚐𝚒ấ𝚢 𝚛𝚊 𝚡ế𝚙 𝚑à𝚗𝚐 để đ𝚘.

𝙺𝚑𝚒 𝚋ố 𝚌á𝚌 𝚌𝚑á𝚞 𝚖ấ𝚝, 𝚌𝚑ú𝚗𝚐 𝚝ô𝚒 𝚖ớ𝚒 𝚝ì𝚖 𝚑𝚒ể𝚞 𝚑𝚘à𝚗 𝚌ả𝚗𝚑, 𝚕𝚒ề𝚗 𝚔ê𝚞 𝚐ọ𝚒 ủ𝚗𝚐 𝚑ộ, 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚖ạ𝚗𝚑 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 𝚚𝚞â𝚗 𝚋𝚒ế𝚝 𝚝𝚒𝚗 𝚖𝚊𝚗𝚐 đồ ă𝚗, 𝚜ữ𝚊, 𝚚𝚞ầ𝚗 á𝚘 𝚌𝚑𝚘 𝚌á𝚌 𝚌𝚑á𝚞. 𝙲𝚑ú𝚗𝚐 𝚝ô𝚒 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚍ặ𝚗 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑 𝚗ế𝚞 𝚌ó 𝚔𝚑ó 𝚔𝚑ă𝚗 𝚑𝚘ặ𝚌 𝚌ầ𝚗 𝚝𝚑𝚊𝚢 đổ𝚒 đồ ă𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚌á𝚌 𝚌𝚑á𝚞 𝚝𝚑ì 𝚋á𝚘 𝚝𝚛𝚞𝚗𝚐 𝚝â𝚖, 𝚌𝚑ú𝚗𝚐 𝚝ô𝚒 𝚜ẽ 𝚑ỗ 𝚝𝚛ợ 𝚑ế𝚝 𝚜ứ𝚌”, 𝚋á𝚌 𝚜ĩ 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚒ế𝚝 𝚝𝚑ê𝚖.

𝙼ọ𝚒 𝚜ự ủ𝚗𝚐 𝚑ộ 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚑ị 𝚎𝚖 𝚋é 𝙽𝚐𝚞𝚢ễ𝚗 𝚃𝚑ị 𝚃𝚞𝚢ế𝚝 𝚡𝚒𝚗 𝚐ử𝚒 𝚟ề 𝚝𝚛ự𝚌 𝚝𝚒ế𝚙 𝚌𝚑𝚘 𝚌á𝚌 𝚌𝚑á𝚞 𝚝𝚑𝚎𝚘 đị𝚊 𝚌𝚑ỉ 𝚡ã 𝙼ã𝚘 Đ𝚒ề𝚗, 𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚃𝚑𝚞ậ𝚗 𝚃𝚑à𝚗𝚑, 𝚜ố đ𝚒ệ𝚗 𝚝𝚑𝚘ạ𝚒 𝚌ủ𝚊 𝚌𝚑ị 𝙳𝚞𝚗𝚐 (𝚖ẹ 𝚌á𝚌 𝚌𝚑á𝚞): 𝟶𝟹𝟹𝟺𝟽𝟻𝟸𝟾𝟹𝟼, 𝚊𝚗𝚑 𝙱𝚒ê𝚗 (𝚌𝚑ú 𝚌á𝚌 𝚌𝚑á𝚞): 𝟶𝟿𝟾𝟹𝟻𝟻𝟶𝟶𝟹𝟹; 𝚑𝚘ặ𝚌 𝚔𝚑𝚞 𝚌á𝚌𝚑 𝚕𝚢 𝚝ậ𝚙 𝚝𝚛𝚞𝚗𝚐 Đ𝙷 𝙺ỹ 𝚝𝚑𝚞ậ𝚝 – 𝙷ậ𝚞 𝚌ầ𝚗 𝙲ô𝚗𝚐 𝚊𝚗 𝙽𝚑â𝚗 𝚍â𝚗 (𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚃𝚑𝚞ậ𝚗 𝚃𝚑à𝚗𝚑, 𝙱ắ𝚌 𝙽𝚒𝚗𝚑).

𝙽𝚐𝚞ồ𝚗: 𝚑𝚝𝚝𝚙𝚜://𝚟𝚝𝚌.𝚟𝚗/𝚋𝚘-𝚕𝚊-𝚋𝚎𝚗𝚑-𝚗𝚑𝚊𝚗-𝚌𝚘𝚟𝚒𝚍-𝟷𝟿-𝚟𝚞𝚊-𝚚𝚞𝚊-𝚍𝚘𝚒-𝚑𝚊𝚒-𝚌𝚘𝚗-𝚗𝚑𝚘-𝚝𝚞-𝚌𝚑𝚊𝚖-𝚗𝚑𝚊𝚞-𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐-𝚔𝚑𝚞-𝚌𝚊𝚌𝚑-𝚕𝚢-𝚊𝚛𝟼𝟷𝟹𝟸𝟽𝟹.𝚑𝚝𝚖𝚕

Từ khóa:

Cùng chuyên mục