Bà cụ 87 tuổi đạp xe chở nước “tiếp viện” cán bộ kiểm soát dịch bệnh

4 tuần trước

𝙱à 𝚌ụ 𝟾𝟽 𝚝𝚞ổ𝚒 𝚐𝚒ữ𝚊 𝚝𝚛ư𝚊 𝚗ắ𝚗𝚐 đạ𝚙 𝚡𝚎 𝚌𝚑ở 𝚗ướ𝚌, đư𝚊 𝚌𝚊𝚖 đế𝚗 𝚝ặ𝚗𝚐 𝚕ự𝚌 𝚕ượ𝚗𝚐 𝚕à𝚖 𝚗𝚑𝚒ệ𝚖 𝚟ụ 𝚔𝚒ể𝚖 𝚜𝚘á𝚝 𝚍ị𝚌𝚑 𝚋ệ𝚗𝚑 để độ𝚗𝚐 𝚟𝚒ê𝚗.

𝙽𝚐à𝚢 𝟷𝟾-𝟻, 𝚑ì𝚗𝚑 ả𝚗𝚑 𝚋à 𝚌ụ 𝟾𝟽 𝚝𝚞ổ𝚒 đạ𝚙 𝚡𝚎 𝚌𝚑ở 𝚝𝚑ù𝚗𝚐 𝚗ướ𝚌 𝚜𝚞ố𝚒 đế𝚗 “𝚝𝚒ế𝚙 𝚟𝚒ệ𝚗” 𝚌𝚑𝚘 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚌á𝚗 𝚋ộ, 𝚗𝚑â𝚗 𝚟𝚒ê𝚗 𝚕à𝚖 𝚌ô𝚗𝚐 𝚝á𝚌 𝚔𝚒ể𝚖 𝚜𝚘á𝚝 𝚍ị𝚌𝚑 𝚋ệ𝚗𝚑 𝙲𝚘𝚟𝚒𝚍-𝟷𝟿 𝚝ỉ𝚗𝚑 𝚃𝚑ừ𝚊 𝚃𝚑𝚒ê𝚗 – 𝙷𝚞ế 𝚕𝚊𝚗 𝚝𝚛𝚞𝚢ề𝚗 𝚝𝚛ê𝚗 𝚖ạ𝚗𝚐 𝚡ã 𝚑ộ𝚒. 𝙷ì𝚗𝚑 ả𝚗𝚑 𝚡ú𝚌 độ𝚗𝚐 đó 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚝𝚑í𝚌𝚑 𝚟à 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜ẻ.

𝙱à 𝚌ụ 𝚝ố𝚝 𝚋ụ𝚗𝚐 đó 𝚕à 𝚃𝚛ầ𝚗 𝚃𝚑ị 𝚂ừ𝚗𝚐 (𝟾𝟽 𝚝𝚞ổ𝚒), 𝚗𝚐ụ 𝚝𝚑ô𝚗 𝙺𝚑á𝚗𝚑 𝙼ỹ, 𝚡ã 𝙿𝚑𝚘𝚗𝚐 𝚃𝚑𝚞, 𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝙿𝚑𝚘𝚗𝚐 Đ𝚒ề𝚗, 𝚝ỉ𝚗𝚑 𝚃𝚑ừ𝚊 𝚃𝚑𝚒ê𝚗 – 𝙷𝚞ế.

Cán bộ tiếp nhận thùng nước do cụ Sừng tặng
Cán bộ tiếp nhận thùng nước do cụ Sừng tặng

𝚃𝚑𝚎𝚘 𝚖ộ𝚝 𝚌á𝚗 𝚋ộ 𝙿𝚑ò𝚗𝚐 𝙲𝚂𝙶𝚃 𝚝ỉ𝚗𝚑 𝚃𝚑ừ𝚊 𝚃𝚑𝚒ê𝚗 – 𝙷𝚞ế 𝚕à𝚖 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚝ạ𝚒 𝚌𝚑ố𝚝 𝚐𝚒á𝚖 𝚜á𝚝 𝚍ị𝚌𝚑 𝚝ễ 𝚜ố 𝟹 𝚙𝚑ò𝚗𝚐 𝚌𝚑ố𝚗𝚐 𝚍ị𝚌𝚑 𝚋ệ𝚗𝚑 𝙲𝚘𝚟𝚒𝚍-𝟷𝟿 đó𝚗𝚐 𝚝𝚛ê𝚗 𝚀𝚞ố𝚌 𝚕ộ 𝟷 đ𝚘ạ𝚗 𝚚𝚞𝚊 𝚡ã 𝙿𝚑𝚘𝚗𝚐 𝚃𝚑𝚞, 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚒ế𝚝 𝚟à𝚘 𝟷𝟶 𝚐𝚒ờ 𝚗𝚐à𝚢 𝟷𝟾-𝟻, 𝚔𝚑𝚒 𝚕ự𝚌 𝚕ượ𝚗𝚐 𝚌𝚑ứ𝚌 𝚗ă𝚗𝚐 đ𝚊𝚗𝚐 𝚕à𝚖 𝚗𝚑𝚒ệ𝚖 𝚟ụ 𝚝ạ𝚒 đâ𝚢 𝚝𝚑ì 𝚋ấ𝚝 𝚗𝚐ờ 𝚌ụ 𝚂ừ𝚗𝚐 đạ𝚙 𝚡𝚎 𝚝ớ𝚒, 𝚙𝚑í𝚊 𝚜𝚊𝚞 𝚌𝚑ở 𝚝𝚑ù𝚗𝚐 𝚗ướ𝚌 𝚜𝚞ố𝚒 𝚟à𝚘 𝚌𝚑ố𝚝.

“𝙲ụ 𝚋ả𝚘 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚌á𝚌 𝚌𝚑á𝚞 𝚕à𝚖 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚟ấ𝚝 𝚟ả 𝚐𝚒ữ𝚊 𝚝𝚛ờ𝚒 𝚗ắ𝚗𝚐 𝚗ê𝚗 𝚌𝚑ở 𝚝𝚑ù𝚗𝚐 𝚗ướ𝚌 𝚛𝚊 𝚝ặ𝚗𝚐, độ𝚗𝚐 𝚟𝚒ê𝚗 𝚌á𝚌 𝚕ự𝚌 𝚕ượ𝚗𝚐” – 𝚟ị 𝚌á𝚗 𝚋ộ 𝚗à𝚢 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜ẻ.

𝚃𝚛𝚊𝚘 𝚝ậ𝚗 𝚝𝚊𝚢 𝚝𝚑ù𝚗𝚐 𝚗ướ𝚌 𝚜𝚞ố𝚒 𝚝ớ𝚒 𝚌á𝚌 𝚌á𝚗 𝚋ộ, 𝚌ụ 𝚂ừ𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚊𝚢 𝚡𝚎 𝚛ờ𝚒 𝚌𝚑ố𝚝 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚕á𝚝 𝚜𝚊𝚞 𝚝𝚛ở 𝚕ạ𝚒 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚊𝚒 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚋ấ𝚝 𝚗𝚐ờ.

𝙻ầ𝚗 𝚗à𝚢 𝚌ụ 𝚌𝚑ở 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚋ì 𝚌𝚊𝚖 đự𝚗𝚐 𝚝𝚛ướ𝚌 𝚐𝚒ỏ 𝚡𝚎 để 𝚝ặ𝚗𝚐 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚌á𝚗 𝚋ộ, 𝚗𝚑â𝚗 𝚟𝚒ê𝚗 ở 𝚌𝚑ố𝚝 𝚜ố 𝟹 𝚟ớ𝚒 𝚕ờ𝚒 𝚗𝚑ắ𝚗 “𝚝𝚛ờ𝚒 𝚗à𝚢 𝚗ắ𝚗𝚐 𝚗ó𝚗𝚐, 𝚌á𝚌 𝚌𝚘𝚗 ă𝚗 𝚌𝚊𝚖 𝚌𝚑𝚘 𝚌ó 𝚜ứ𝚌 𝚔𝚑ỏ𝚎 để 𝚕à𝚖 𝚗𝚑𝚒ệ𝚖 𝚟ụ 𝚗𝚐ă𝚗 𝚌𝚑ặ𝚗 𝚍ị𝚌𝚑 𝚡â𝚖 𝚗𝚑ậ𝚙, 𝚋ả𝚘 𝚟ệ 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚍â𝚗”.

𝙺𝚑𝚒 𝚌á𝚌 𝚌á𝚗 𝚋ộ 𝚕𝚘 𝚕ắ𝚗𝚐 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚌ụ 𝚝𝚞ổ𝚒 𝚌𝚊𝚘, 𝚝𝚛ư𝚊 𝚗ắ𝚗𝚐 𝚕ạ𝚒 đạ𝚙 𝚡𝚎 𝚗ê𝚗 𝚝ỏ ý 𝚖𝚞ố𝚗 đư𝚊 𝚌ụ 𝚟ề 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚌ụ 𝚔𝚑ẳ𝚗𝚐 đị𝚗𝚑 “𝚌á𝚌 𝚌𝚘𝚗 𝚌ứ 𝚕à𝚖 𝚕à𝚖 𝚗𝚑𝚒ệ𝚖 𝚟ụ 𝚝𝚑ậ𝚝 𝚝ố𝚝, 𝚗𝚑à 𝚌ụ ở 𝚐ầ𝚗 𝚟à 𝚟ẫ𝚗 đủ 𝚜ứ𝚌 để đạ𝚙 𝚡𝚎 𝚟ề”.

𝙲𝚑ố𝚝 𝚐𝚒á𝚖 𝚜á𝚝 𝚍ị𝚌𝚑 𝚝ễ 𝚜ố 𝟹 𝚕à 𝚖ộ𝚝 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚌𝚑ố𝚝 đượ𝚌 𝙱𝚊𝚗 𝙲𝚑ỉ đạ𝚘 𝚙𝚑ò𝚗𝚐 𝚌𝚑ố𝚗𝚐 𝚍ị𝚌𝚑 𝙲𝚘𝚟𝚒𝚍-𝟷𝟿 𝚝ỉ𝚗𝚑 𝚃𝚑ừ𝚊 𝚃𝚑𝚒ê𝚗 – 𝙷𝚞ế 𝚕ậ𝚙 𝚛𝚊 𝚔ể 𝚝ừ 𝚔𝚑𝚒 𝚍ị𝚌𝚑 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚋ù𝚗𝚐 𝚙𝚑á𝚝 𝚝𝚛ở 𝚕ạ𝚒 𝚑ồ𝚒 đầ𝚞 𝚝𝚑á𝚗𝚐 𝟻.

𝚃ạ𝚒 𝚌𝚑ố𝚝 𝚜ố 𝟹 𝚌ó 𝟷𝟻 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚕à𝚖 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚖ỗ𝚒 𝚌𝚊 (𝟹 𝚌𝚊/𝚗𝚐à𝚢), 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 đó 𝚋𝚊𝚘 𝚐ồ𝚖 𝚢 𝚝ế, 𝙲𝚂𝙶𝚃, 𝚚𝚞â𝚗 độ𝚒, 𝚝𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚛𝚊 𝚐𝚒𝚊𝚘 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚟à 𝚝𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚗𝚒ê𝚗 𝚝ì𝚗𝚑 𝚗𝚐𝚞𝚢ệ𝚗. 𝙷𝚒ệ𝚗 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚝𝚒ế𝚝 𝚝ạ𝚒 𝚝ỉ𝚗𝚑 𝚃𝚑ừ𝚊 𝚃𝚑𝚒ê𝚗 – 𝙷𝚞ế đ𝚊𝚗𝚐 𝚗ắ𝚗𝚐 𝚗ó𝚗𝚐, 𝚗𝚑𝚒ệ𝚝 độ 𝚗𝚐𝚘à𝚒 𝚝𝚛ờ𝚒 𝚕𝚞ô𝚗 𝚌𝚊𝚘 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚌á𝚌 𝚕ự𝚌 𝚕ượ𝚗𝚐 𝚕à𝚖 𝚗𝚑𝚒ệ𝚖 𝚟ụ ở đâ𝚢 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚚𝚞ả𝚗 𝚟ấ𝚝 𝚟ả để 𝚖ỗ𝚒 𝚗𝚐à𝚢 𝚑ọ đó𝚗 𝚝𝚒ế𝚙 𝚑à𝚗𝚐 𝚗𝚐à𝚗 𝚗𝚐ườ𝚒, 𝚙𝚑ươ𝚗𝚐 𝚝𝚒ệ𝚗 𝚚𝚞𝚊 𝚕ạ𝚒 𝚗𝚑ằ𝚖 𝚐𝚒á𝚖 𝚜á𝚝 𝚢 𝚝ế.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/ba-cu-87-tuoi-dap-xe-cho-nuoc-tiep-vien-can-bo-kiem-soat-dich-benh-20210518163204208.htm

Từ khóa:

Cùng chuyên mục